มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912620001  นางสาวบีระยา ปานเกตุ  Miss Beeraya Panket  
25912620002  นางสาวปลายฟ้า ธิปโชติ  Miss Payfa Thipchot  
35912620003  นางสาวรสมณี พันท้วม  Miss Rotmanee Phanthuam  
45912620005  นางสาวสุพรรษา ขอสุข  Miss Supansa Khosuk  
55912620009  นายสุทธิพงษ์ คำกองแก้ว  Mr. Sutthiphong Khamkongkaew  
65912620010  นายอร่าม ศรีพาลี  Mr. Aram Sipalee  
75912620012  นายอาทิตย์ สิงห์สง่า  Mr. Arthit SingSanga  
85912620013  นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษ  Miss Javassri Krutwises  
95912620014  นางสาวเมธากุล เชื้อเพ็ชร  Miss Methakul Chuephet