มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912615001  นางสาวกมลภัทร์ ทิพย์ประสิทธิ์  Miss Kamonphat Thipprasit  
25912615003  นางสาวกัณฐชา ตรงต่อกิจ  Miss Kanthecha Trongtokit  
35912615004  นางสาวกุลนิษฐ์ นาคหลวง  Miss Kunlanit Nakluang  
45912615005  นางสาวจิราพัชร เกิดที่สุด  Miss Jirapat Keadteesud  
55912615006  นางสาวจิราภรณ์ ยันต์วิเศษ  Miss Jiraporn Yanvises  
65912615008  นางสาวฉัตรพร พฤกษะวัน  Miss Chattaporn Prueksawan  
75912615009  นางสาวชนิดา เรืองเดช  Miss Chanida Ruengdech  
85912615010  นางสาวชลพรรษ เรืองสว่าง  Miss Chonlapat Rueangswang  
95912615011  นางสาวฐิติมา เลิศณรงค์  Miss Thitima Lendnarong  
105912615012  นางสาวณัฐวดี กุนณะ  Miss Natthawadee Kunna  
115912615013  นางสาวณัฐวดี อินทุภูติ  Miss Nattawadee Intuphut  
125912615014  นางสาวทิพารัตน์ โสภา  Miss Tipharat Sopa  
135912615015  นางสาวธนพร สันติกูล  Miss Thanaporn Suntikul  
145912615016  นางสาวธนภรณ์ เถื่อนถ้ำ  Miss Thanaporn Thuantham  
155912615017  นางสาวธิดาทิพย์ อิ้มแตง  Miss Tidatip Aimtang  
165912615018  นางสาวนพเก้า พวงดอกไม้  Miss Nopphakao Phuangdokmai  
175912615019  นางสาวนรีรัตน์ แย้มโชติ  Miss Nareerat Yamchot  
185912615021  นางสาวน้ำทิพย์ เกิดที่สุด  Miss Numtip Keadteesud  
195912615022  นางสาวปิยนุช คำสันทราย  Miss Piyanoot Khamsansai  
205912615023  นางสาวพรสุณี ภูนาพลอย  Miss Phonsunee Phoonaploi  
215912615025  นางสาวรพีพร สระทองเติม  Miss Rapeeporn Sratongterm  
225912615026  นางสาววิชญาพร ศรีวิชัย  Miss Wichyapron Srewichai  
235912615027  นางสาววิไลวรรณ สำรวย  Miss Wilaiwan Samruay  
245912615028  นางสาวเวสิยา เรขะรุจิ  Miss Wesiya Rakharuchi  
255912615029  นางสาวศิรินภา ยศปัญญา  Miss Sirinapa Yospanya  
265912615030  นางสาวศิรินันท์ สุขหา  Miss Sirinan Sukha  
275912615031  นางสาวศุภนิดา นุ่มภา  Miss Supanida Numpha  
285912615032  นางสาวสกาวรัตน์ ทรงศิริ  Miss Sakawrat Songsiri  
295912615033  นางสาวสิริรัตน์ อินปัน  Miss Sirirut Inpun  
305912615036  นางสาวสุนิสา นาคคชฤทธิ์  Miss Sunisa Nakkodcharith  
315912615038  นางสาวสุนิสา แสงผึ้ง  Miss Sunisa Saengphueng  
325912615039  นางสาวสุพัตรา ใจดี  Miss Suphattra Jaidee  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912615040  นางสาวสุภาภรณ์ สุขจินดา  Miss Suphaporn Sookchinda  
345912615041  นางสาวสุภิภัทร วังคีรี  Miss Suphiphat Wangkeeree  
355912615042  นางสาวสุริตา สงวนทรัพย์  Miss Surita Sanguansap  
365912615043  นางสาวโสภิตา อินทราช  Miss Sophita Aintharad  
375912615044  นางสาวอภิรดี ยิ้มประดิษฐ์  Miss Apiradee Yimpradid  
385912615045  นางสาวอริสรา เพชรพงศ์  Miss Arisara Phetphong  
395912615046  นางสาวอินทิรา เกิดชื่น  Miss Inthira Koedchuen  
405912615047  นางสาวอุมาวดี ร่างน้อย  Miss Umawadi Rangnoi  
415912615048  นายณัฐนันท์ ทนุวงค์  Mr. Nattanan Thanuwong  
425912615049  นายปภังกร เขียวมูล  Mr. Paphangkorn Khiewmool  
435912615050  นายปุญญพัฒน์ บุญมี  Mr. Punyaphat Bunmee  
445912615051  นายพลวัฒน์ คำผง  Mr. Phonlawat Khamphong  
455912615052  นายศิริราช ศิริพงษ์  Mr. Siriraj Siriphong  
465912615053  นายสิทธิโชค ผาสุข  Mr. Sitthichok Parsook  
475912615054  นายสิทธิรงค์ บุญฤทธิ์  Mr. Sitthirong Boonyarit  
485912615066  นางสาวทัศน์วรรณ บุญอ่ำ  Miss Tassawan Boon-Um