มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912615055  นางสาวกมลชนก ทองปั้น  Miss Kamonchanok Thongpan  
25912615056  นางสาวกรรณิกา แย้มโกสุม  Miss Kannika Yaemgosum  
35912615057  นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีคัฒนาม  Miss Kingkan Srikattanam  
45912615058  นางสาวคณิตา จันทะคูณ  Miss Canita Cantakun  
55912615060  นางสาวเจนจีรา เกิดพา  Miss Jenjira Kerdpa  
65912615061  นางสาวชนิดา เกิดเกตุ  Miss Chainda Kietkot  
75912615062  นางสาวชัชรีญา ขวัญผ่อง  Miss Chatchariya Khwanpong  
85912615063  นางสาวณัฐญาดา สืบขุนทด  Miss Nattayada Suepkhunthod  
95912615064  นางสาวณัฐมน ดอนชัย  Miss Nattamon Donchai  
105912615065  นางสาวณิรชา ภู่ด่าง  Miss Niracha Phoodang  
115912615067  นางสาวทิพาภรณ์ แดงปัญญา  Miss Tiphaphon Daengpanya  
125912615069  นางสาวธันยพร สาศิริ  Miss Thanyaphon Sasiri  
135912615070  นางสาวนีรชา มีทั่ง  Miss Neeracha Meetang  
145912615071  นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์รักษ์  Miss Benchawan Phorak  
155912615072  นางสาวปภัสสร อินนุช  Miss Parphatsorn Innuch  
165912615073  นางสาวปราถนา รัตนทัศนี  Miss Prattana Rattanatassanee  
175912615074  นางสาวปรารถนา จิ๋วแหยม  Miss Pradthana Jiuyaem  
185912615075  นางสาวเปรมปัญญา ลีปลา  Miss Peampanya Leepra  
195912615076  นางสาวพัชรวีร์ นิลทะกาล  Miss Pacharavee Ninthakan  
205912615077  นางสาวพุทิตา พุ่มนาค  Miss Putita Pumnak  
215912615078  นางสาวเพชรรัตน์ ขันต๊ะ  Miss Phetcharat Khanta  
225912615080  นางสาวเยาวเรศ พุ่มจันทร์  Miss Yaowared Pumjan  
235912615081  นางสาวรัชฎาภรณ์ ทีบำรุง  Miss Radchadapon Teebumrung  
245912615082  นางสาวรัชนีกร กำมาทอง  Miss Ratchaneekorn Kamatong  
255912615083  นางสาวรุ่งนภา ชาลี  Miss Rungnapa Chalee  
265912615084  นางสาวฤทัยรัตน์ กรีอินทร์ทอง  Miss Ruethairat Kriainthong  
275912615085  นางสาววราภรณ์ วงค์เขื่อนแก้ว  Miss Waraphorn Wongkhueankaeo  
285912615086  นางสาววันวิสา พิพัฒน์  Miss Wanwisa Pipat  
295912615087  นางสาววารุณี ทองหยดย้อย  Miss Warunee Tongyodyoy  
305912615088  นางสาวศิริกัญญา กุศลมา  Miss Sirikunya Kusonma  
315912615089  นางสาวศิริพร ไพโรจน์  Miss Siriporn Phairot  
325912615090  นางสาวศิริลักษณ์ คำมั่น  Miss Sirilak Khamman  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912615091  นางสาวศุทธินี บุญทิม  Miss Sutinee Buntim  
345912615092  นางสาวสนธญา โรจน์บุญถึง  Miss Sonthaya Rojboonthung  
355912615093  นางสาวสยมพร รอดสิน  Miss Sayomporn Rodsin  
365912615094  นางสาวสาธิตา บางเฟื่อง  Miss Satita Bangfueng  
375912615095  นางสาวสิริธร นิตสร้อย  Miss Siriton Nitsroi  
385912615096  นางสาวสิรินทรา นวลจันทร์เพ็ญ  Miss Sirintra Nuanchanphen  
395912615097  นางสาวสุดารัตน์ ติดมา  Miss Sudarut Tidma  
405912615098  นางสาวสุดารัตน์ อินต๊ะวงศ์  Miss Sudarut Intawong  
415912615100  นางสาวอรวรรณ เกตุเรืองรอง  Miss Orrawan Keatrungrong  
425912615101  นายกวิณภพ อินทร์พลับ  Mr. Gavinphop Inphlab  
435912615102  นายกิตติพงษ์ พูลลาภ  Mr. Kittiphong Poonlap  
445912615103  นายพีระพล โทนแจ้ง  Mr. Peerapon Thonjang  
455912615104  นายมาโนช วรรณศิริศรี  Mr. Manoch Wannasirisri  
465912615105  นายศิลาวุฒิ ตาลธูป  Mr. Silawut Tanthup  
475912615106  นายอดิเทพ เพ็ชร์มี  Mr. Adithep Petchme  
485912615107  นายเอกรัฐ แสงสีห์  Mr. Akarat Sangsee  
495912615108  นายเอกรินทร์ โคทอง  Mr. Akkarin Kothong