มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912403001  นางสาวกชกร อินทนุน  Mr. Kotchakorn Inthanun  
25912403002  นางสาวกนกรัตน์ ชาญวิชัย  Miss Kanokrat Charnichai  
35912403003  นางสาวณัฐณิกา พงษ์บัว  Miss Natthanika Phongbua  
45912403004  นางสาวณัฐวรรณ อยู่พ่วง  Miss Natthawan Yupuang  
55912403007  นางสาวนฤมล ขันทอง  Miss Narumol Khanthong  
65912403008  นางสาวนันทวรรณ ฟักตั้ง  Miss Nanthawan Faktang  
75912403009  นางสาวปัทมา แซ่จง  Miss Pattama Saejong  
85912403010  นางสาวผกามาศ มากมี  Miss Phakamat Makmee  
95912403011  นางสาวพัทธมณฑ์ ผ่องใส  Miss Pattamon Pongsai  
105912403012  นางสาวพิมพ์นิภา วันรักชาติ  Miss Pimnipa Wanrukchad  
115912403013  นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสวัสดิ์  Miss Pattarapron Srisawat  
125912403017  นางสาววิลาวัลย์ มิ่งขวัญ  Miss Wilawan Mingkhwan  
135912403018  นางสาวศนิอร น้อยใจดี  Miss Sani-On Noyjaidee  
145912403019  นางสาวศิริวิมล เขียวมณี  Miss Siriwimon Kheawmanee  
155912403021  นางสาวสิริยากร จันดา  Miss Siriyakon Janda  
165912403022  นางสาวสุจิตรา สอสะอาด  Miss Sujitar Sosaord  
175912403023  นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ศรี  Miss Suparat Phosri  
185912403024  นางสาวอาทิตยา แจ่มใส  Miss Artitaya Jasmai  
195912403025  นางสาวอุรัสยา สืบพันธ์โกย  Miss Uratsaya Suepphankoi  
205912403026  นายกฤษฎาพร สัจถาอุ่น  Mr. Kitsadaporn Sattaaun  
215912403027  นายกิติศักดิ์ เนตรแดง  Mr. Kitisak Netdang  
225912403028  นายครองศักดิ์ อุลปาทร  Mr. Krongsak Aulapatorn  
235912403029  นายจิรายุทธ บาลเพียร  Mr. Jirayuth Banpean  
245912403031  นายเจษฎากร ประทุมทอง  Mr. Jatsadakorn Pratumthong  
255912403032  นายชัยวัฒน์ อินเมฆ  Mr. Chaiwat Inmek  
265912403034  นายทนงศักดิ์ บุญประสพ  Mr. Tanongsak Boonprasop  
275912403035  นายธเนศ ใจไทย  Mr. Tanate Jaithai  
285912403037  นายนรากร ศรีโสภณ  Mr. Narakon Sisopon  
295912403039  นายภัทรธร กรแก้ว  Mr. Pattarathon Konkaew  
305912403040  นายภานุวัฒน์ คำโย  Mr. Panuwat Kamyo  
315912403043  นายสหทัศน์ มั่นเมือง  Mr. Sahathat Manmuang  
325912403045  นายหริญลักษมณ์ สอนทุ่ง  Mr. Harinlak Sonthung  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912403046  นายพุทธานุภาพ นะชาลีติณ  Mr. Phutthanuphap Nachalitin