มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912403047  นางสาวกรกมล พุ่มจัตุรัส  Miss Konkamon Phumjaturas  
25912403048  นางสาวคณิตตา มั่นประสงค์  Miss Kanitta Manprasong  
35912403049  นางสาวจุฑารัตน์ สุขเสาร์  Miss Jutharat Suksao  
45912403050  นางสาวณัฐชยา เขียวหอม  Miss Natchaya Khiewhom  
55912403051  นางสาวธัญญารัตน์ วงค์หมุด  Miss Thanyarat Wongmut  
65912403052  นางสาวธารารัตน์ โชคบัณฑิต  Miss Thararat Chokbundit  
75912403053  นางสาวนฤภรกมล อโนดาษ  Miss Narupornkamol Anodas  
85912403054  นางสาวปฐมาวดี พลพันธ์  Miss Puttamawadee Phonphan  
95912403055  นางสาวปรารถนา พูนลาภเดชา  Miss Pratthana Phoonlabdecha  
105912403056  นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโน  Miss Phakamas Sirivachno  
115912403058  นางสาวมาริศรา โพธิ์อ่อง  Miss Marisara Po-Ong  
125912403059  นางสาวมาริสา วันแก้ว  Miss Marisa Wankaew  
135912403061  นางสาววรรณภา คุ้ยแคะ  Miss Wannapa Kuikae  
145912403062  นางสาวสรัญรัตน์ เศษสูงเนิน  Miss Saranrat Setsungnoen  
155912403063  นางสาวสโรชา จันดี  Miss Salocha Jandee  
165912403064  นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์เพชร  Miss Sudarat Sappher  
175912403065  นางสาวสุนิตา ชาญณรงค์  Miss Sunita Channarong  
185912403066  นางสาวสุพัตรา ขุนพรม  Miss Supatta Khunporm  
195912403068  นางสาวอลิสา คำภู่  Miss Alisa Kumpu  
205912403069  นางสาวอลิสา ยาท้วม  Miss Alisa Yathaum  
215912403070  นางสาวอัครชา กรุพิมาย  Miss Akkaracha Kruphimai  
225912403071  นายขจร สุขทอง  Mr. Khajon Sukthong  
235912403073  นายจิรภัทร ศรีโพธิ์  Mr. Jiraphat Sripho  
245912403074  นายเจนยุทธ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Mr. Jenyut Sakcharoenchaikun  
255912403075  นายณัฐพนธ์ พึ่งตะกูล  Mr. Nattaphon Puenktakul  
265912403076  นายณัฐพล จันทร์โชติ  Mr. Natthaphon Janchot  
275912403077  นายณัฐพล แย้มยิ้ม  Mr. Natthaphon Yamyim  
285912403078  นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรง  Mr. Natthawut Phitrong  
295912403080  นายธนพล เลี่ยมขาว  Mr. Tanapon Leamkhow  
305912403081  นายธนวัฒน์ สถานทุง  Mr. Tanawat Satantong  
315912403082  นายไตรรัตน์ ปานอินทร์อธิพร  Mr.Tairat Pan-Inatiporn  
325912403083  นายนครินทร์ เอี่ยมโอน  Mr. Nakharin Aiamaon  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912403084  นายนภดล หมูยา  Mr. Napadon Mooya  
345912403085  นายประกาศิต เพชรสวาสดิ์  Mr. Prakasit Phetsawat  
355912403086  นายประดิษฐ์ ภู่เสือ  Mr. Pradit Phousue  
365912403087  นายพชรพล เภาอ่อน  Mr. Patcharapon Paooon  
375912403092  นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนขจร  Miss Jutarat Onkajon  
385912403094  นางสาวทอฝัน กันธวัง  Miss Torfun Kuntawang