มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912404001  นางสาวกนกนภา ราชคม  Miss Kanoknapa Ratchakom  
25912404002  นางสาวกฤษติยา บัวแก้ว  Miss Krittiya Buakaew  
35912404003  นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์พงษ์  Miss Kanyanat Chanphong  
45912404004  นางสาวคนึงนิจ ทับทิมเงิน  Miss Khnuengnit Thapthimngoen  
55912404005  นางสาวคันธมาลี จันทะดี  Miss Kantamalee Jantadee  
65912404006  นางสาวจันทกานต์ บุญดล  Miss Chanthakan Boondon  
75912404007  นางสาวจุฑามณี ด้วงประดับ  Miss Juthamanee Dongpadub  
85912404008  นางสาวชญานิศ จันโท  Miss Chayanit Janto  
95912404010  นางสาวชนากานต์ จันทร์พงษ์  Miss Chanakan Chanphong  
105912404011  นางสาวชวัลลักษณ์ เต็งแย้ม  Miss Chawanruk Tengyaem  
115912404012  นางสาวทัศญามล ชุ่มฉาย  Miss Tussayamol Chumchai  
125912404014  นางสาวธารทิพย์ ชัยมงคล  Miss Tantip Chaiymongkol  
135912404015  นางสาวนัฐธิชา ชูจันทร์  Miss Natthicha Choojan  
145912404016  นางสาวนาราภัทร แสนคำ  Miss Narapat Saenkham  
155912404018  นางสาวเบญจรัตน์ นาคนาคา  Miss Benjarat Naknaka  
165912404019  นางสาวปริญาพร อินทร์แสง  Miss Pariyaporn Insang  
175912404020  นางสาวพรนภา ขำพันธ์  Miss Pornnapha Khampan  
185912404021  นางสาวพรนภา พักพันธ์  Miss Pondnapa Pakpan  
195912404022  นางสาวพิชญฎา บัวประทุม  Miss Phichayada Buaprathum  
205912404023  นางสาวพิมพ์วิภา อินทนาชัย  Miss Pimwipa Intanachai  
215912404024  นางสาวพิยดา สายทอง  Miss Piyada Saithong  
225912404025  นางสาวภฤศรา พัฒนเจริญ  Miss Pharuesara Pattanajaroen  
235912404026  นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่ม  Miss Pattharawan Jainum  
245912404027  นางสาวภัสสร อ่อนอ้น  Miss Patsorn Onon  
255912404028  นางสาวมณฑิรา บัวคำ  Miss Monthira Buakam  
265912404029  นางสาวมณธิรา อยู่พ่วง  Miss Monthira Yoouphung  
275912404030  นางสาวมัสรินทร์ รินลา  Miss Massarin Rinla  
285912404031  นางสาวมินทรา น้อยวัด  Miss Mintra Noywat  
295912404032  นางสาวรุ่งทิวา บุตรบุญ  Miss Rungtiwa Butbun  
305912404034  นางสาววรรณภา ท่าชัย  Miss Wannapa Thachai  
315912404035  นางสาววรรณวิฉัตร เทศกุล  Miss Wanwichat Tessakul  
325912404036  นางสาววรินทร คุ้มคำ  Miss Warinthon Kumkam  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912404037  นางสาววาสนา สิงห์เรือง  Miss Wassana Singleang  
345912404038  นางสาววิภาวี บัวแก้ว  Miss Wipawee Buakaew  
355912404039  นางสาวศรินยา โพธิ์ศรี  Miss Sarinya Phosri  
365912404040  นางสาวศิริชาพร แย้มสาหร่าย  Miss Sirichaphorn Yamsalai  
375912404041  นางสาวศิริรัตน์ ชาวห้วยหมาก  Miss Sirirat Chaowhuaymak  
385912404042  นางสาวศิริลักษณ์ เพ็ชพริก  Miss Sirilak Petpik  
395912404043  นางสาวสุพัตรา กลิ่นหอม  Miss Supatra Klinhom  
405912404044  นางสาวสุวรรณา พุฒทอง  Miss Suwanna Phutthong  
415912404045  นางสาวอรรธิกาณต์ โตบุญมา  Miss Antikan Tobunma  
425912404046  นายกิตติภัฎ จอมผา  Mr. Kittipath Chompha  
435912404047  นายเขมทัต สุขล้ำเลิศ  Mr. Khematat Suklumlert  
445912404048  นายจิรทีปต์ มานักฆ้อง  Mr. Jirateep Manakkong  
455912404050  นายชณัฐกานต์ สุทธิ  Mr. Channatthakan Sutthi  
465912404052  นายณรงค์ฤทธิ์ อินหันต์  Mr. Narongrit Inhun  
475912404054  นายธนัชชา ไทยขำ  Mr. Thanatcha Thaicum  
485912404055  นายธวัชชัย แก้ววิเชียร  Mr. Thawatchai Kaeowichian  
495912404056  นายธีรพงษ์ อินจันทรา  Mr. Theerapong Injantra  
505912404057  นายพงศกร ชมสวน  Mr. Pongsakorn Chomsuan  
515912404058  นายภัทรพล เกิดหลำ  Mr. Pattharapol Kerdlum  
525912404059  นายรุ่งเพชร ตันเจริญ  Mr. Rungphet Tancharuen  
535912404060  นายเลิศลักษณ์ จันทร์รักษ์  Mr. Lertluk Chanrak  
545912404061  นายวินิจพงษ์ สีขาว  Mr. Winitphong Sikhao  
555912404062  นายศุภวิชญ์ จิราพงษ์  Mr. Supavich Jirapong  
565912404063  นายภาณุพงษ์ เอี่ยมแสง  Mr. Phanuphong Aiamsaeng  
575912404064  นายสรวิศ แย้มปั้น  Mr. Sorawit Yamphun  
585912404065  นายสิทธินนท์ ธิคุณ  Mr. Sittinon Thikun  
595912404066  นายสิทธิพงษ์ อู่ตุ้ม  Mr. Sittipong Utum  
605912404067  นายหิรัญ เชาวภัคพล  Mr. Hirun Chaowaphakphon  
615912404135  นางสาวนุรอาซีกีม หะยีดอเลาะ  Miss Nuraarsikim Hayeedoioh