มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912404068  นางสาวกนกวรรณ พิรณฤทธิ์  Miss Kanokwan Phironrit  
25912404070  นางสาวจุฑามาศ บุญภู่  Miss Juthamat Boonphu  
35912404072  นางสาวเจนจิรา พรมมา  Miss Janjira Pomma  
45912404073  นางสาวเจริญวรรณ อยู่เย็น  Miss Jaroenwan Yooyen  
55912404074  นางสาวชลธิชา สมอนาค  Miss Cholthicha Samornak  
65912404075  นางสาวณัฐเพชรสกุล อยู่แก้วกิ่ง  Miss Natthapetskul Yookaewking  
75912404076  นางสาวณิรชา พีลา  Miss Niracha Pila  
85912404077  นางสาวดวงกมล พุฒิชาวนา  Miss Duangkamol Phutchaona  
95912404078  นางสาวทัศนีย์ พริบไหว  Miss Thatsanee Pribwai  
105912404079  นางสาวธัญญาทิพย์ หมู่ปัน  Miss Thanyathip Moopan  
115912404080  นางสาวนันทนา หล่อประดิษฐ์  Miss Nanthana Lopradit  
125912404081  นางสาวนิรัฐชา แก้วเบ้า  Miss Niratcha Kaewbao  
135912404082  นางสาวบัณฑิตา ฮ่วนสกุล  Miss Bunthita Huansakun  
145912404083  นางสาวปริณดา สุคนธ์เที่ยง  Miss Parinda Sukhontiang  
155912404084  นางสาวปิยะธิดา สุดมี  Miss Piyateda Sudmee  
165912404085  นางสาวพรวลัย แจ้งกลั่น  Miss Phonwalai Jaengklan  
175912404086  นางสาวพลอยไพลิน เพชรพล  Miss Ploypailin Phesphol  
185912404088  นางสาวเพ็ญศิริ ติสันทา  Miss Pensiri Tisantha  
195912404089  นางสาวภาคินี นิลคง  Miss Phakinee Nilkong  
205912404091  นางสาววรรณกานต์ นามดวง  Miss Wannakarn Namdoung  
215912404092  นางสาววริศรา สาดสินแก้ว  Miss Warisara Sadsinkaew  
225912404094  นางสาววันวิสา เหมือนรอดดี  Miss Wanwisa Muanroddee  
235912404095  นางสาววิภารัตน์ สร้อยแสง  Miss Wipharat Sroisaeng  
245912404096  นางสาววิไลลักษณ์ ทองมาก  Miss Wilailak Thongmak  
255912404097  นางสาวศิรดา หมกทอง  Miss Sirada Mokthong  
265912404098  นางสาวสุกัญญา พรมดวง  Miss Sukanya Pomdong  
275912404100  นางสาวสุณิสา อยู่รอด  Miss Sunisa Yoorod  
285912404101  นางสาวสุดารัตน์ หงษ์คำ  Miss Sudarat Hongkam  
295912404103  นางสาวสุพัตรา กิติยา  Miss Suphattra Kitiya  
305912404104  นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ต้นหยง  Miss Supaporn Pootonyong  
315912404105  นางสาวสุมณฑา สุขีสิงห์  Miss Sumonta Sukhising  
325912404106  นางสาวสุรวดี นาเคน  Miss Surawadee Naken  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912404107  นางสาวเสาวนิตย์ สอนน้อย  Miss Saowanit Sonnoi  
345912404108  นางสาวเสาวลักษณ์ บ่อสิน  Miss Soawalak Borsin  
355912404109  นางสาวอรุโณทัย จันทร์โต  Miss Arunothai Chanto  
365912404110  นางสาวอัจฉราพร ประทุมมาท  Miss Atcharaporn Prathummat  
375912404112  นายเกียรติพันธ์ สำราญสลุง  Mr. Kiattipan Samransalung  
385912404115  นายไชยวัฒน์ ปลิ่นกลอง  Mr. Chaiwat Plinklong  
395912404116  นายณัฐพนธ์ ขัดสาย  Mr. Natthaphon Khudsai  
405912404118  นายถิรพุทธิ์ แย้มขจร  Mr. Thiraput Yamkhajon  
415912404119  นายนันทปรีชา ขาวทุ่ง  Mr. Nanthapreecha Khowthung  
425912404121  นายประสิทธิ์ ทองวัน  Mr. Prasit Thongwan  
435912404124  นายยุทธการ แย้มลา  Mr. Yuttakan Yaemla  
445912404125  นายวรสันต์ กล่ำฉวี  Mr. Worasan Klumchawee  
455912404126  นายจิรัชญา คำเกิด  Mr. Jiratchaya Kamkerd  
465912404127  นายวิชชากร รุ่งเรือง  Mr. Witchakron Rungruang  
475912404129  นายวิศรุต แก้ววัน  Mr. Wisarut Kaewwan  
485912404131  นายศิวัธน์ วงศ์ยุทธนนท์  Mr. Siwat Wongyutthanon  
495912404132  นายสหรัฐ ทองมีมา  Mr. Saharat Thongmema  
505912404133  นายโสฬส เดชพจน์  Mr. Sorod Detphot  
515912404134  นายเอกพล นิยม  Mr. Akapol Niyom