มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912405001  นางสาวกชกร แข็งสาริกิจ  Miss Kotchakorn Kanengsarikit  
25912405002  นางสาวกมลรัตน์ สะสม  Miss Kamonrat Sasom  
35912405003  นางสาวกมลลักษณ์ บัวคำ  Miss Kamonluk Buakham  
45912405004  นางสาวกัลยา บุญมี  Miss Kanlaya Boonme  
55912405005  นางสาวกาญจนา สุวรรณกูล  Miss Kanjana Suwannakul  
65912405006  นางสาวกาญจนา หร่อยดา  Miss Kanjana Hroida  
75912405007  นางสาวกานดา สุขเกษม  Miss Kanda Sukkasem  
85912405008  นางสาวกิตติกา นาคทอง  Miss Kittika Nakthong  
95912405009  นางสาวเกศินี คลี่แป้ง  Miss Kasinee Kleepang  
105912405010  นางสาวจิตินันท์ อินจันทร์  Miss Jitinan Injan  
115912405011  นางสาวจุฬาลักษณ์ สังข์ศรี  Miss Julalak Sangsri  
125912405014  นางสาวชุติญา บรรเทิงจิตต์  Miss Chuthiya Banterngjit  
135912405015  นางสาวนงลักษณ์ บุญชู  Miss Nongluk Boonchoo  
145912405016  นางสาวนรีกานต์ อภิรักษ์นุกูลชัย  Miss Nareekarn Aphiraknukunchai  
155912405017  นางสาวนัทนา ขำเน่า  Miss Natthana Khamnao  
165912405018  นางสาวนันท์นภัส ชามะรัตน์  Miss Nannapat Chamarat  
175912405019  นางสาวน้ำเพชร ทองดอนกลิ้ง  Miss Namphet Thongdonkling  
185912405020  นางสาวนุสบา แก้วศรีงาม  Miss Nusaba Kawsreingam  
195912405021  นางสาวบุษยา สำราญจิตร์  Miss Bootsaya Somranjit  
205912405022  นางสาวปภัสสร รุกขชาติ  Miss Praphatsorn Rockkhachat  
215912405023  นางสาวพรประดับ ฟองน้ำ  Miss Pornpadap Fongnam  
225912405024  นางสาวเพียงตา ฉ่ำน้อย  Miss Peangta Chumnoi  
235912405025  นางสาวภิญญดา แท่งทอง  Miss Pinyada Thaengthong  
245912405026  นางสาวมณทิรา เมธางสุวงศ์  Miss Monthira Menthngsuwong  
255912405027  นางสาวมาลัยทิพย์ โกริน  Miss Malaithip Korin  
265912405028  นางสาวรังสิมา พินนัตศักดา  Miss Rangsima Pinnatsakda  
275912405029  นางสาวรุ่งทิวา บุญทั่ง  Miss Rungthiwa Boontang  
285912405030  นางสาวรุจิรา สยุมพร  Miss Rujira Sayumporn  
295912405031  นางสาวศิริยุพา ภูริวัตร  Miss Siriyupa Phuriwat  
305912405032  นางสาวศิริวรรณ บุญกอ  Miss Siriwan Boonkor  
315912405033  นางสาวสุนิสา ลำโนรี  Miss Sunisa Lumnoree  
325912405034  นางสาวสุพรรษา ฉิมศรี  Miss Suphansa Chimsri  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912405035  นางสาวสุวนันท์ คำสังวาลย์  Miss Suwanan Khomsangwal  
345912405036  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีม่วง  Miss Saowalak Seemoung  
355912405037  นางสาวอนันตยา แก้วเหม  Miss Anantaya Kaewhem  
365912405038  นางสาวอภิสรา บุญลา  Miss Apissara Boola  
375912405039  นางสาวอริสรา ทาสา  Miss Arisara Tasa  
385912405040  นางสาวอลิษา เกตุวังแดง  Miss Alisa Ketwangdaeng  
395912405041  นางสาวอัจฉรา สุดใจ  Miss Aujchara Sudjai  
405912405042  นางสาวอิสริยาภรณ์ ศรีเมือง  Miss Issariyaporn Srimuang  
415912405043  นายกรองเกียรติ แก้วรอด  Mr. Krongkait Kaewrod  
425912405044  นายกฤษฎา ใจบำรุง  Mr. Kritsada Jaibumrung  
435912405045  นายกฤษณะ เนียมหอม  Mr. Kritsana Niamhom  
445912405046  นายจักรพันธ์ จันทร์หอม  Mr. Jakapun Janhom  
455912405047  นายจิน มากมั่งมี  Mr. Jin Makmangmee  
465912405049  นายจิรภัทร แสงอุบล  Mr. Chiraphat Saenpaubon  
475912405050  นายชนินท์ กมลรัตน์  Mr. Chanin Kramonrat  
485912405052  นายณัฐนนท์ สิรินันทเกตุ  Mr. Natthanon Sirinanthaket  
495912405053  นายณัฐพงษ์ โจ้นน้ำอ่าง  Mr. Nattaphong Chonnamarng  
505912405054  นายณัฐพงษ์ พรมสวัสดิ์  Mr. Nattapong Promsawat  
515912405055  นายณัฐสิทธิ์ จำรัส  Mr. Nattasit Jamras  
525912405056  นายธนบดี บุญเจือ  Mr. Thanabordee Boonjua  
535912405058  นายนรุตม์ น้อยคง  Mr. Narut Noykong  
545912405059  นายปิติ จำปาแดง  Mr. Piti Jumpadaeng  
555912405060  นายพิชัย ขำในเมือง  Mr. Phichai Khumnaimueang  
565912405061  นายมนัส พัทธนสาร  Mr. Manat Pattanasan  
575912405062  นายวชิรวิทย์ จางวางคง  Mr. Wachirawit Jangwangkong  
585912405064  นายสมภพ ยิ้มเเย้ม  Mr. Somphob Yimyam  
595912405065  นายสุทธิภักร ชิงชัย  Mr. Suttipat Chingchai  
605912405067  นายอธิบดี คำฟั่น  Mr. Atibodee Kamfan