มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912405070  นางสาวกัลยรัตน์ เมฆพยัพ  Miss Kanyarat Mekphayap  
25912405071  นางสาวกาญจน์สิตา แซ่จัง  Miss Kansita Sajaze  
35912405072  นางสาวกุลณัฐ นอร์รัตน์  Miss Kunlanat Norat  
45912405073  นางสาวข้าวทิพย์ คงชม  Miss Khaothip Kongchom  
55912405074  นางสาวเจนจิรา ชัยชนะ  Miss Chenchira Chaichana  
65912405075  นางสาวชลธิชา แซ่เล้า  Miss Chonthicha Saelao  
75912405076  นางสาวฌาติภา จำปา  Miss Chatipha Jumpa  
85912405077  นางสาวณภัทร กิจอัศวไพศาล  Miss Napat Thingchuentrakul  
95912405079  นางสาวณัฐพร แดงน้อย  Miss Nattaporn Dangnoi  
105912405080  นางสาวธัญพร คำทะวงค์  Miss Thanyaporn Khamthawong  
115912405082  นางสาวนฤมล บุญถึง  Miss Narumon Boontueng  
125912405083  นางสาวนันชนา เจียมเกตุ  Miss Nanchana Jiamket  
135912405084  นางสาวนิชนันท์ แยแฝง  Miss Nischanan Yaefang  
145912405085  นางสาวบุษยา คัททะมารษี  Miss Budsaya Kuttamarasee  
155912405086  นางสาวปริณดา ศรีดามา  Miss Parinda Sridama  
165912405087  นางสาวปิยะฉัฏฏ์ จันทร์ขวาง  Miss Piyachat Chankwarng  
175912405088  นางสาวปิยะมาศ ป้อมกระสันต์  Miss Piyamat Pomkrasan  
185912405089  นางสาวณัฐกฤตา โตทอง  Miss Natkritta Tothong  
195912405090  นางสาวพรทิพย์ ทองดอนแอ  Miss Pornthip Thongdonae  
205912405092  นางสาวมัณฑณียา แก้วมณี  Miss Mantaniya Keawmini  
215912405093  นางสาวมานัสษา คำเนียม  Miss Manussa Kamniam  
225912405094  นางสาวมาริสา คนหลัก  Miss Marisa Khonluk  
235912405095  นางสาวรมย์ชลี อินไชย  Miss Romchalee Inchai  
245912405096  นางสาวรัชภรณ์ อ่อนสมบูรณ์  Miss Rachaporn Onsomboon  
255912405098  นางสาวศศิวิมล จันทรเทพ  Miss Sasivimon Jantaratab  
265912405099  นางสาวศิริญาภรณ์ เมโรนิต  Miss Siriyaporn Meronit  
275912405100  นางสาวศิริพร ทองเป้า  Miss Siriporn Thongpao  
285912405101  นางสาวศิโรรัตน์ เสนา  Miss Sirorat Sena  
295912405102  นางสาวสิราวรรณ ดีภูงา  Miss Sirawan Deephunga  
305912405103  นางสาวสิริญากร เด็ดขาด  Miss Siriyakorn Dadekard  
315912405104  นางสาวสุกัญญา สอดตา  Miss Sukanya Sodta  
325912405105  นางสาวสุจิตรา สิทธิเจริญ  Miss Sujittra Sitthijaroen  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912405107  นางสาวสุพรรษา รักติบูล  Miss Supansa Raktibun  
345912405108  นางสาวอรยา คุ้มทรัพย์  Miss Oraya Khoomsup  
355912405109  นางสาวอาธิติยา ชุมสาย  Miss Athitiya Chumsai  
365912405110  นางสาวอารญา พุ่มพิศ  Miss Araya Phumphit  
375912405111  นางสาวอาริสา ฤทธิ์มนตรี  Miss Arisa Ritmontee  
385912405112  นายกฤษฎา ศรีพยัคฆ์  Mr. Kitsada Sripayak  
395912405113  นายกิตติศักดิ์ บุญล้ำ  Mr. Kittisak Bunlam  
405912405114  นายกีรติ ชูชื่น  Mr. Keerati Chuchuen  
415912405115  นายขัตติยะ พันธ์พงษ์  Mr. Khattiya Phanphong  
425912405116  นายจรูญพันธุ์ ชัยวัน  Mr. Charoonphan Chaiwan  
435912405117  นายเจนวิทย์ สุกกล้า  Mr. Jenwit Sukkla  
445912405118  นายชวรัตน์ พื้นผา  Mr. Chavarat Phunpha  
455912405119  นายชัยสิทธิ์ สุพรรณแพง  Mr. Chaiyasit Supanpaeng  
465912405120  นายทวีวัฒน์ ทองน้อย  Mr. Taweewat Thongnoi  
475912405121  นายธรรมรัตน์ อ่ำบางราย  Mr. Tummarat Ambangrai  
485912405122  นายธัญพิสิษฐ์ ไชยูปถัมภ์  Mr. Thanpisit Chaiyupatham  
495912405123  นายนันทวัฒน์ นันทกิจ  Mr. Nantawat Nantakij  
505912405125  นายปฐมพงศ์ เลื่อนลอย  Mr. Pathomphong Lueanloi  
515912405127  นายพันธกานต์ เอมชาวนา  Mr. Pantakan Emchaona  
525912405128  นายพีรพล กรรณิการ์  Mr. Phiraphon Kannika  
535912405129  นายภาณุ พิณนุรส  Mr. Phanu Phinnurod  
545912405130  นายเรวัช ภู่กันฑ์  Mr. Rawat Pukan  
555912405131  นายวรท พรมมาอินทร์  Mr. Warot Pharommaain  
565912405132  นายวัชระ เบ้ามี  Mr. Watchara Baomee  
575912405133  นายวัชรา นามวงษ์  Mr. Watchara Namwong  
585912405134  นายวิจิตรศิลป์ อภิรมย์  Mr. Wijitsin Ap้irom  
595912405136  นายสิริภาพ แป้นปาน  Mr. Siripap Paenparn  
605912405137  นายสิริวงค์ สนนิ่ม  Mr. Siriwong Sonnim  
615912405138  นายอภิสิทธิ์ อิงชาติเจริญพร  Mr. Apisit Ingchatjaronporn