มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912239001  นางสาวกัณฐิกา ศรีสุวรรณภัทร  Miss Kanthika Srisuwanaphat  
25912239002  นางสาวจันทกานต์ ศิริเวช  Miss Jantakan Siriwach  
35912239003  นางสาวจุฑามาศ ทองหยอด  Miss Juthamas Thongyod  
45912239004  นางสาวชนัญชิดา บุญคุ้ม  Miss Chananchida Bunkhum  
55912239005  นางสาวชนัญธิดา บุญจริง  Miss Chananthida Boonjing  
65912239006  นางสาวชลิดา สุขนาม  Miss Chalida Suknam  
75912239008  นางสาวธนัญญา พิมเสน  Miss Tananya Pimsan  
85912239009  นางสาวประภัสสร สิงห์เรือง  Miss Prapatsorn Singruang  
95912239010  นางสาวปริญญารัตน์ กันนะราช  Miss Parinyarat Kannarat  
105912239011  นางสาวปริติยาธร ไชยทิง  Miss Pritiyatron Chaiting  
115912239012  นางสาวภิญญดา เวชประสิทธิ์  Miss Pinyada Wechprasit  
125912239013  นางสาวรัตน์ติยากร มีรัตน์  Miss Rattiyagorn Meerat  
135912239014  นางสาววัชราภรณ์ บางสีองค์  Miss Watcharaphon Bangsiong  
145912239015  นางสาวศิริลักษณ์ พรมท้วม  Miss Sirilak Promtuam  
155912239017  นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Miss Sudarut Bouthong  
165912239018  นางสาวสุนทรี จันทร์ศรี  Miss Suntaree Chansri  
175912239019  นางสาวสุนันทา แสงแมงทับ  Miss Sunanta Sangmangtub  
185912239021  นายจารุวิทย์ ราชแก้ว  Mr. Jaruwit Rachkaew  
195912239023  นายธีรศักดิ์ ศรีเมือง  Mr. Thirasak Srimuang  
205912239024  นายนราวิชญ์ บำรุงดี  Mr. Narawich Bamrungdee  
215912239025  นายปิยกฤตย์ สังข์ทอง  Mr. Piyakrit Sangthong  
225912239026  นายพีรพล บุญจันทร์  Mr. Pherapon Bunchan  
235912239030  นายสุชาพงศ์ เดชพงษ์  Mr. Suchaphong Detphong  
245912239031  นายสุพจน์ ศรียศ  Mr. Suphot Sriyot  
255912239032  นายอานนท์ น้อยแสง  Mr. Arnon Noisang  
265912239034  นายเอกรัตน์ ศรีสุข  Mr. Aekkarat Srisuk