มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912239035  นางสาวกมลรัตน์ เจริญจิตร  Miss Kamonrat Jaleanjit  
25912239036  นางสาวจิรภา ทับกลิบ  Miss Chirapha Thapkilb  
35912239037  นางสาวจิราภรณ์ ดีใจงาม  Miss Jiraporn Deechaingam  
45912239038  นางสาวจิราวรรณ วิชัย  Miss Jirawan Wichtai  
55912239040  นางสาวณัฐวิภา วงศ์มูล  Miss Nathawipa Wongmool  
65912239041  นางสาวธมลวรรณ์ คำวนใจ  Miss Tamonwan Komwonjai  
75912239042  นางสาวธันยพร รวมญาติ  Miss Thanyaphon Ruamyat  
85912239043  นางสาวธิราภรณ์ พรหมภักดี  Miss Thiraporn Phrompakdee  
95912239044  นางสาวปริฉัตร บุตรนุช  Miss Parichat Bootnuch  
105912239045  นางสาวปายมนัส โลกวิสัย  Miss Paymanat Lokwisai  
115912239046  นางสาวปิ่นมณี ยิ้มสามเสน  Miss Pinmani Yimsamsen  
125912239047  นางสาวภัทธิรา เครือสุวรรณ  Miss Putthira Kruesuwan  
135912239048  นางสาวภาวิณี กัลยา  Miss Phawinee Kanlaya  
145912239049  นางสาวมณฑิรา จองจันทร์  Miss Montira Jongchan  
155912239050  นางสาวมณีรัตน์ ขจร  Miss Maneerut Khajorn  
165912239051  นางสาวรุจิฬาภรณ์ มีพุ่ม  Miss Rujiraporn Meepum  
175912239052  นางสาววรชา โนนสิงห์  Miss Woracha Nonsing  
185912239053  นางสาวอังคณา โพธิ์เพ็ง  Miss Angkana Phopang  
195912239054  นางสาวอินทิรา ปรางทอง  Miss Intira Prangthong  
205912239056  นายชาชิวัฒน์ แสวงทรัพย์  Mr. Chachiwat Sawangsup  
215912239057  นายดลปภัส คล้ายนุช  Mr. Donpapas Klaynuch  
225912239058  นายทยากร คำจำปา  Mr. Tayakorn Camjampa  
235912239059  นายธนทัต พันศรี  Mr. Thanatat Phansri  
245912239060  นายธนภูมิ วิจิตรพงษา  Mr. Thanapoom Witchitphongsa  
255912239061  นายประภาณ สิริวันทนีย์  Mr. Praphan Siriwanthani  
265912239062  นายภูวดล ฤทธิ์เนติกุล  Mr. Phuwadol Ritnatikul  
275912239063  นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์  Mr. Ratthanan Suttipat  
285912239064  นายศุภกิจ ยียวน  Mr. Supakit Yeeyuan  
295912239065  นายสนธยา บัวชาวนา  Mr. Sonthaya Buachaona  
305912239066  นายสินชัย มีบุญ  Mr. Sinchai Meeboon  
315912239067  นายสิรภัทร ลือโฮ้ง  Mr. Sirapat Luehong  
325912239068  นายจักรกฤษ ฉาดฉาน  Mr.Jakkrit Chadchan