มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912247001  นางสาวกชพร โชติพรม  Miss Kotchaporn Chotporm  
25912247002  นางสาวฐิติมา สุขจิตร  Miss Thitima Sukajit  
35912247004  นางสาวปรียาการย์ แก้วทอง  Miss Priyakan Kaewthong  
45912247006  นางสาวพรทิพย์ ศรีบุรินทร์  Miss Pornthip Sriburin  
55912247007  นายกนต์ธร โทนทรัพย์  Mr. Konthorn Thonsap  
65912247008  นายกิฏติภูมิ เภรีวงษ์  Mr. Kittiphoom Phereewong  
75912247009  นายกิตติพัฒน์ มั่นคง  Mr. Khittiphat Munkhong  
85912247011  นายจารุพงษ์ บุญพรม  Mr. Jarupong Boonprom  
95912247012  นายณัฐพงศ์ อินทะอุ่นวงค์  Mr. Natthaphong Intaounwong  
105912247013  นายณัฐวุฒิ พรมฉิม  Mr. Nattawoot Promchim  
115912247014  นายธนโชค ฉิมมา  Mr. Thanachok Chimma  
125912247015  นายธรากร เจริญสุข  Mr. Tharakron Jarernsuk  
135912247017  นายนนทพัทธ์ บุญเผือก  Mr. Nontapat Boonphuek  
145912247018  นายนฤเบศน์ มีสวัสดิ์  Mr. Naruebet Meesawat  
155912247019  นายบุญนาวา บุญเจือ  Mr. Boonnawa Boonjua  
165912247020  นายปริญญา พวงเพ็ชร  Mr. Parinya Puangphet  
175912247021  นายเปรมวิช เนียมเปรม  Mr. Pramwich Niempram  
185912247022  นายภาณุวัฒน์ อยู่คอน  Mr. Panuwat Yookon  
195912247023  นายฤทธิชัย หยอมแหยม  Mr. Rittichai Youyaem  
205912247024  นายศิรภัสสร ปันเจียง  Mr. Sirapassorn Panchiang  
215912247026  นายวีรชัย รือชา  Mr. Weerachai Ruecha  
225912247027  นายวุฒิพงษ์ คุ้มแก้ว  Mr. Wuttipong Kumkaew  
235912247028  นายไวทยา ทองเพ็ชร  Mr. Waithaya Thongphet  
245912247029  นายศุภณัฐ หิรัญโท  Mr. Supanat Hiranto  
255912247030  นายสุทธิวัจน์ สนิทนวน  Mr. Suttiwat Sanuitnuan  
265912247031  นายสุรยุทธ ช่างพละดิษฐ์  Mr. Surayut Changpaladid  
275912247034  นายอานนท์ พุ่มเก่า  Mr. Arnon Phumkaow