มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912247032  นายอนุชิต นาคยิ้ม  Mr. Anuchit Narkyim  
25912247036  นางสาวกาญจนา เทียนจันทร์  Miss Kanchana Theanjun  
35912247038  นางสาวมนิศรา เป้จิ๋ว  Miss Manidsara Pajeew  
45912247040  นางสาวศิริรัตน์ แสงพระจันทร์  Miss Sirirat Saengprajan  
55912247041  นางสาวสิดาพร สุขกลิ่น  Miss Sidaporn Sukklin  
65912247043  นายกรกฤต สุวรรณทอง  Mr. Korakit Suwanthong  
75912247044  นายกฤษดนัย สาระเกตุ  Mr. Kritdanai Saraket  
85912247046  นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรัก  Mr. Narongrit Jairak  
95912247048  นายตนุภัทร จีนด้วง  Mr. Tanupat Jinduang  
105912247049  นายธนพล พลพรม  Mr. Thanapol Polpoma  
115912247050  นายธนาคม ศรีสุข  Mr. Thanakom Srisuk  
125912247051  นายธวัชชัย เพ็ชรนิล  Mr. Thawatchai Pechnin  
135912247053  นายนครินทร์ พิมพ์สายทอง  Mr. Nakharin Pimsaithong  
145912247054  นายนนธวัช เทียมนาก  Mr. Nontawat Thiamnak  
155912247057  นายปรัชญ์วีร์ เหมันต์  Mr. Pratchawee Hamon  
165912247058  นายปริทัศน์ วิชาพร  Mr. Paritat Wichaporn  
175912247059  นายปวริต นิยมวงษ์  Mr. Pavarit Niyomwong  
185912247061  นายพิสิฐ นาควิโรจน์  Mr. Pisit Narkviroj  
195912247062  นายมณฑล อัจฉริยากุล  Mr. Monthol Atchariyakul  
205912247063  นายมนตรี บุญนิฉันท์  Mr. Montree Boonnichan  
215912247064  นายวทัญญู อุประ  Mr. Wathanyu Uppara  
225912247065  นายวีรยุทธ ณรัญรักษ์  Mr. Weerayut Naranrak  
235912247066  นายศิริพงศ์ ปันปี  Mr. Siriphong Panpi  
245912247068  นายสุรเดช กัญจน์ไพสิฐ  Mr. Suradach Kanphaisit  
255912247069  นายสุรศักดิ์ มานิต  Mr. Surasak Manit  
265912247070  นายอนุภัทร เอี่ยมคุ้ย  Mr. Anupat Aiamkui