มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912254001  นางสาวกชกร อินทะรังษี  Miss Kodchakorn Intharungsee  
25912254002  นางสาวกาญจนา เจริญสุข  Miss Kanjana Chroensuk  
35912254003  นางสาวกุลณัฐ อินเลี้ยง  Miss Kunlanat Inleang  
45912254005  นางสาวชลธิชา ภาสะและ  Miss Chonticha Pasalae  
55912254006  นางสาวชลธิดา เถื่อนถ้ำ  Miss Cholthida Thueantham  
65912254007  นางสาวชุติมา การะภักดี  Miss Chutima Karaphakdee  
75912254008  นางสาวญาดา รักธรรม  Miss Yada Raktham  
85912254009  นางสาวฐิติพร กรแก้ว  Miss Thitiporn Kornkaew  
95912254010  นางสาวณัฐกุล ภู่จีน  Miss Nuttagun Pucheen  
105912254012  นางสาวนวลพร บุญสาร  Miss Nuanporn Boonsan  
115912254013  นางสาวเบญจพร จันทร์สอน  Miss Benjaporn Jansorn  
125912254014  นางสาวปภาดา เนตรผง  Miss Paphada Natphong  
135912254016  นางสาวปิยพร ศาตแก้ว  Miss Piyaphon Satkaeo  
145912254017  นางสาวปิยาภรณ์ รักษาคม  Miss Piyapon Raksakhom  
155912254018  นางสาวพรประภา โพธิ์ศรี  Miss Ponpra Posee  
165912254019  นางสาวพีรยา มานะพระ  Miss Peeraya Manapra  
175912254020  นางสาวภัทรวดี นครจันทร์  Miss Patarawadee Nakonjan  
185912254021  นางสาวมยุลี แซ่ลี  Miss Mayulee Saelee  
195912254022  นางสาวรัตนาวลี ดีนวนพะเนา  Miss Rattanawalee Deenunpanao  
205912254023  นางสาววรรณธนา เกตุทอง  Miss Wanthana Ketthong  
215912254024  นางสาววรัญญา สุกายะ  Miss Waranya Sukaya  
225912254025  นางสาวศรสวรรค์ คำอิ่ม  Miss Sonsawan Khamaim  
235912254027  นางสาวศศิประภา ยศปัญญา  Miss Sasiprapa Yospanya  
245912254030  นางสาวศิริพร อินเลี้ยง  Miss Siriporn Inliang  
255912254031  นางสาวศุภิสรา ยอดยิ่ง  Miss Supissara Yoodying  
265912254032  นางสาวสมฤดี แช่มชื่น  Miss Somruedee Charmchucn  
275912254033  นางสาวสิรินภา เถื่อนสุข  Miss Sirinap Thueansuk  
285912254034  นางสาวสิริพลอย พิลึก  Miss Siriploy Piluk  
295912254035  นางสาวสิริรัตน์ อยู่พ่วง  Miss Sirirat Yoopuang  
305912254036  นางสาวสุกัญญา ทะชัน  Miss Suganya Thachan  
315912254037  นางสาวสุทธิดา นุชพ่วง  Miss Suttida Nutphuang  
325912254038  นางสาวสุพรรณี บุญมา  Miss Supannee Boonma  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912254039  นางสาวสุพัตรา สว่างผุย  Miss Supattra Sawangphui  
345912254040  นางสาวสุภาวนี วันเนาว์  Miss Supawane Wannao  
355912254041  นางสาวสุวิจักขณ์ ทองสุข  Miss Suwijak Thongsuk  
365912254043  นายภูมินทร์ เกษร  Mr. Pumin Kason  
375912254044  นายวิจิตร รักษ์พนาสันต์  Mr. Wichit Rakphanasan  
385912254045  นายอนุวัฒน์ ชาววิวัฒน์  Mr. Anuwat Chawwiwat  
395912254046  นายอำพล เกษร  Mr. Ampon Kesorn