มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912254048  นางสาวกฤตพร เกิดป้อม  Miss Kittaphon Koedpom  
25912254050  นางสาวคันธารัตน์ บดีรัฐ  Miss Kantharat Bordeerat  
35912254051  นางสาวเคลือวรรณ ขุนเทพ  Miss Khluewan Khlunthep  
45912254052  นางสาวจรินทร์ญา แสงตุ่น  Miss Jarinya Sangtun  
55912254053  นางสาวจันทกร เพ็ชม่อม  Miss Jantakon Petmom  
65912254054  นางสาวชุลีพร หงษ์สุวรรณ  Miss Chuleeporn Hongsuwan  
75912254055  นางสาววชิมล ไชยจันทร์  Miss Wachimon Chaiyajun  
85912254056  นางสาวธิดารัตน์ วารีย์  Miss Tidarat Waree  
95912254057  นางสาวนงนภัส ภักดี  Miss Nongnaphat Pakdee  
105912254058  นางสาวนัฐมล กัดโชค  Miss Nattamol Kadchok  
115912254059  นางสาวนิลาวรรณ จันทร์มัน  Miss Nilawan Janmon  
125912254060  นางสาวปณิดา บุญย่านยาว  Miss Panida Boonyanyaw  
135912254061  นางสาวปภาวดี อย่าห้าม  Miss Papawadee Yarham  
145912254062  นางสาวพลอยไพลิน เทพทอง  Miss Ploypailin Teptong  
155912254063  นางสาวพัชราภรณ์ สุขจันทร์  Miss Patcharaporn Sukchan  
165912254064  นางสาวภาสินี ไชโย  Miss Pasinee Chaiyo  
175912254066  นางสาวมินตรา อุดทัง  Miss Mintra Udtang  
185912254067  นางสาวรติวันต์ แง้มแก้ว  Miss Ratiwan Ngamkeaw  
195912254068  นางสาวรุ่งธิวา หล้าหาญ  Miss Roongtiwa Lahan  
205912254069  นางสาวรุ่งมณี คำตื้อ  Miss Rungmani Khamtue  
215912254070  นางสาวลักษมณ ดอนดีไพร  Miss Laksamon Dondeepri  
225912254071  นางสาววิสสุตา อนุเคราะห์  Miss Wissuta Anookhroa  
235912254072  นางสาวศรัณย์พร หงษ์หิรัญ  Miss Sarunpon Honghirun  
245912254073  นางสาวศศิวิมล ศรีมงคล  Miss Sasiwimon Srimongkon  
255912254075  นางสาวศิริพร สร้อยนาค  Miss Siriporn Soinak  
265912254076  นางสาวศิริลักษณ์ วายุ  Miss Siriluck Wayu  
275912254077  นางสาวสายธาร โทบุตร  Miss Saitarn Thobuth  
285912254078  นางสาวสุชานันท์ แคชัยภูมิ  Miss Suchanan Khaechaiyapum  
295912254079  นางสาวสุชานันท์ ชาติชำนาญ  Miss Suchanan Chatchamnan  
305912254080  นางสาวสุดารัตน์ สีหาบุตร  Miss Sudarat Sihabut  
315912254081  นางสาวสุพรรษา เสนากัง  Miss Suphansa Senakang  
325912254082  นางสาวสุมณี นุ่มแก้ว  Miss Sumanee Noomkaew  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912254083  นางสาวเสาวคนธ์ สุดตา  Miss Sawwakon Sudta  
345912254084  นางสาวอรทัย ศิริพลพรม  Miss Orathai Siripholprom  
355912254087  นางสาวอุมาพร ชิดฉิมพลี  Miss Umaporn Chidchimplee  
365912254088  นายชญานิน เสนสุข  Mr. Chayanin Sansuk  
375912254089  นายชนภรณ เที่ยงไธสง  Mr. Chanapon Taengthaisong  
385912254090  นายชัชพงศ์ ลอยเมฆ  Mr. Chatphong Roymek  
395912254091  นายชินกร พลายระหาญ  Mr. Chennakon Plairahan