มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912254093  นางสาวกาญจนภัส ไชยขันธุ์  Miss Kanjanapat Chaiyakhan  
25912254094  นางสาวกาญจนา เเก้วกัน  Miss Kanjana Kaewkan  
35912254095  นางสาวกุลณัฐ สีเสือ  Miss Kunlanut Sisue  
45912254096  นางสาวจริยาพร ปิงยศ  Miss Jariyaporn Pingyot  
55912254097  นางสาวจิตตรี แขกต้อย  Miss Jhittree Kaektoi  
65912254098  นางสาวชุติมณฑน์ ทองเอม  Miss Chutimon Thong-Em  
75912254099  นางสาวชูกมล หาเวียง  Miss Chukamon Hawiang  
85912254100  นางสาวฐาปณีย์ สุขนวล  Miss Tapanee Suknual  
95912254101  นางสาวฐิตินันท์ ศรีสุวรรณ์  Miss Thitinan Srisuwan  
105912254104  นางสาวทิพวรรณ ปิ่นมณี  Miss Tippawan Pinmanee  
115912254105  นางสาวทิวาวรรณ ป้องเศร้า  Miss Thiwawan Pongsao  
125912254106  นางสาวธวัลหทัย ต๊ะสุ  Miss Thawanhathai Tasu  
135912254107  นางสาวนวพร อภิเดช  Miss Nawapon Apidech  
145912254108  นางสาวนิดานุช โพธิ์พรม  Miss Nidanut Phophrom  
155912254109  นางสาวประภาศรี กุลด้วง  Miss Prapasree Kunduang  
165912254110  นางสาวปัทมา สิงห์ราช  Miss Pattama Singharat  
175912254111  นางสาวปิยะพร จันพร  Miss Piyaporn Janporn  
185912254112  นางสาวพิมพกานต์ จงเจริญ  Miss Pimpakam Jongjaroen  
195912254113  นางสาวเพ็ญนภา พิมพ์สอน  Miss Pennapa Pimsorn  
205912254114  นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณผิว  Miss Preawphan Suwannapeiw  
215912254115  นางสาวภัทราพร มีสวน  Miss Phattaraporn Meesuan  
225912254116  นางสาวภาวดี แก้วอ่อน  Miss Phawadee Kaewon  
235912254117  นางสาวภาวิณี สุพรรณกลาง  Miss Pawinee Supanklang  
245912254118  นางสาวลินดา ขวัญเปรม  Miss Linda Kwanprem  
255912254119  นางสาววัชรีย์ ดาวเรือง  Miss Watcharee Dawrueng  
265912254120  นางสาววารุณี เวสกุล  Miss Warunee WaruneeWetsakun  
275912254122  นางสาวเวธิกา คำเกิด  Miss Wethika Kamkued  
285912254123  นางสาวศศิภาพร ศิริเลี้ยง  Miss Sasipaporn Siriliang  
295912254124  นางสาวศิริมา มีจันทร์โท  Miss Sirima Meejanto  
305912254125  นางสาวศิริรัตน์ แจ่มศรี  Miss Sirirat Chaemsri  
315912254127  นางสาวศุภารัตน์ บุญราภ  Miss Supharat Bunrap  
325912254128  นางสาวสุกัญญา สิงห์โฉม  Miss Sukanya Singchom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912254129  นางสาวสุธิตา อ่อนนา  Miss Sutita Onna  
345912254130  นางสาวอภิญญา จงทอง  Miss Apinya Chongthong  
355912254131  นางสาวอัญมณี ปิ่นสุวรรณ์  Miss Oanyamani Pinsuwan  
365912254132  นายธนาวุฒิ ตุ่มน้ำ  Mr. Thanawut Tumnam  
375912254133  นายศิวัช ห่านใต้  Mr. Siwat Hantai  
385912254134  นายสุกนต์ธี สุขพลอย  Mr. Sukonthee Sukploy  
395912254135  นายอนุสรณ์ เจริญดี  Mr. Anusorn Jarendee