มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912254136  นางสาวกนกพร ไชยช่อฟ้า  Miss Kanogporn Chaichofa  
25912254138  นางสาวกมลทิพย์ เกลียวกลม  Miss Kamontip Klaewklom  
35912254139  นางสาวกัญญ์วรา คงประดิษฐ์  Miss Kanwara Khongpradit  
45912254140  นางสาวกันติยา กองมา  Miss Kantiya Kongma  
55912254141  นางสาวกาญจนา ฤทธิ์นาเคน  Miss Kanchana Ritnakhen  
65912254143  นางสาวจันนภา อิ่มชม  Miss Jannapa Imchom  
75912254144  นางสาวจินนิภา กิ่งกลางดอน  Miss Chinnipha Kingkangdon  
85912254145  นางสาวจิราวรรณ มั่นเกษวิริยะการ  Miss Jirawan Manketwiriyakan  
95912254146  นางสาวเจนจิรา ทะสอน  Miss Chenchira Thason  
105912254147  นางสาวชนิตรา โหงมาตร  Miss Chanitar Hongmat  
115912254148  นางสาวชลิดา สังวรณ์  Miss Charida Sangwon  
125912254149  นางสาวชลิตา นาครอด  Miss Chalita Nakrod  
135912254150  นางสาวชุติมน สุขเพ็ญ  Miss Chutimon Sookpen  
145912254151  นางสาวณัฐธิดา พรหมบุญ  Miss Nattida Prombun  
155912254152  นางสาวณีระสา คำภิโร  Miss Nirasa Khamphiro  
165912254153  นางสาวธัญญาเรศ สิงห์โต  Miss Tunyaret Singto  
175912254154  นางสาวนราพร แพ่งกลิ่น  Miss Naraporn Pangklin  
185912254155  นางสาวนันทิพร เอมรักษา  Miss Nantiporn Aemraksa  
195912254156  นางสาวนิภาพร โสดาจันทร์  Miss Nipaporn Sodachan  
205912254157  นางสาวปวีณา ม่วงบ้านยาง  Miss Paveena Mongbanyang  
215912254158  นางสาวพรภิสุทธิ์ สุกแตง  Miss Pornphisut Suktang  
225912254159  นางสาวพิชญาพร สุภศร  Miss Pichayaporn Supasorn  
235912254160  นางสาวภัทธิรา อินจุ้ย  Miss Pattira Inchui  
245912254161  นางสาวภัทรศยา คงคุ้ม  Miss Pattarasaya Kongkum  
255912254162  นางสาวมาติกา บุญเชิดชู  Miss Matika Bunchoedchu  
265912254163  นางสาวมาลีรัตน์ ประสมพงศ์  Miss Maleerat Prasompong  
275912254164  นางสาวเยาวลักษณ์ ยืนยาว  Miss Yaowalak Yeunyaow  
285912254165  นางสาวรัชนีกร จันสน  Miss Ratchaneegon Janson  
295912254166  นางสาววิราวัลย์ กวยแก้ว  Miss Wirawan Kuaikaew  
305912254167  นางสาวสกุลรัตน์ โทนมี  Miss Sakunrat Thonmee  
315912254168  นางสาวสุดาพร ขวัญมาก  Miss Sudaporn Khanmak  
325912254169  นางสาวอนัญญา จันทร์ชม  Miss Ananya Janchom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912254170  นางสาวอมลวรรณ สุภาราญ  Miss Amonwan Suparun  
345912254171  นางสาวเปรมฑารีย์ การภักดี  Miss Premtharee Kanpakdee  
355912254172  นางสาวอัญชิสา ถาวรณ์  Miss Aunchisa Thaworn  
365912254173  นางสาวอัลิปรียา บุญถนอม  Miss Alipreeya Boontanom  
375912254174  นางสาวอาภาภรณ์ สิงห์วี  Miss Arpaporn Singwee  
385912254176  นางสาวอินชุอร อ่ำเกตุ  Miss Ainchuon Umket  
395912254177  นายณัฐธัญ มงคล  Mr. Nattan Mongkol  
405912254178  นายวศิน ชัยขาว  Mr. Wasin Chaikaw  
415912254179  นายวิทยา ขันพิมล  Mr. Wittaya Khanpimon