มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912408001  นางสาวกนกอร มากมี  Miss Kanokon Makmee  
25912408002  นางสาวกรรณิการ์ สุ่มนาค  Miss Kannika Sumnak  
35912408004  นางสาวขนิษฐา แจ่มอยู่  Miss Khanidtha Jaemyoo  
45912408006  นางสาวจันทิมา พูลทอง  Miss Jantima Phoolthong  
55912408007  นางสาวเจษฎาภรณ์ รัตนะ  Miss Jetsadaporn Rattana  
65912408008  นางสาวชนนิกานต์ อินทร์สุข  Miss Chonnikan Insuk  
75912408009  นางสาวชิดชนก หลวงพระบาง  Miss Chidchanok Luangprabang  
85912408010  นางสาวชุติพร คำจันทร์  Miss Chutiporn Kamjan  
95912408011  นางสาวฐิติมา หมีใจ  Miss Thitima Meejai  
105912408012  นางสาวณัฏฐริกา พุ่มเกตุ  Miss Nattharika Phumket  
115912408014  นางสาวทินมณี เผือกสี  Miss Thinmanee Themsuk  
125912408015  นางสาวธนัญชนก ธรรมสูตร  Miss Thanunchanok Thummasuth  
135912408016  นางสาวธนัฏธิดา ธูปเกิด  Miss Thanatthida Thupkerd  
145912408017  นางสาวนัทธมน แก้วคง  Miss Nadthamon Kaewkong  
155912408018  นางสาวนารีรัตน์ รักยิ้ม  Miss Nareerat Rakyim  
165912408019  นางสาวพรรณนิภา ทรงศิริ  Miss Pannipa Songsiri  
175912408020  นางสาวพรสุพพัต เกิดศรี  Miss Pornsuppat Kertsri  
185912408021  นางสาวพิชญ์สินี บัณฑิต  Miss Phisinee Bandit  
195912408022  นางสาวเฟื่องฟ้า สิงขร  Miss Fuengfa Singkhon  
205912408023  นางสาวภัทรวดี กลิ่นหอม  Miss Puttarawadee Klinhom  
215912408024  นางสาวภัทราพร ภู่จีน  Miss Pattraporn Pujeen  
225912408025  นางสาวโมลีน โยธาศรี  Miss Moleen Yothasri  
235912408026  นางสาวรวิวรรณ ภู่สอน  Miss Rawiwan Phuson  
245912408027  นางสาวรวิวรรณ มั่นคง  Miss Rawiwan Mankong  
255912408028  นางสาวรวิสรา ศรีษะ  Miss Rawisara Sisa  
265912408029  นางสาวรัตน์มณี ธงไชย  Miss Ratmanee Thongchai  
275912408030  นางสาวรัตนาภรณ์ กร่ำศรี  Miss Rattanaporn Kramsri  
285912408031  นางสาวรุ้งดาว มีเรือง  Miss Rungdaw Meerueng  
295912408032  นางสาววรรณิภา ทองมา  Miss Wannipa Tongma  
305912408033  นางสาววราภรณ์ รัตนวงค์  Miss Waraporn Rattanawong  
315912408034  นางสาวศิริลักษณ์ มุสิกร  Miss Siriluk Musikon  
325912408035  นางสาวสตรีรัตน์ เสน่ห์พูด  Miss Satreerat Sanephut  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912408036  นางสาวสิริรักษ์ เอี่ยวลับ  Miss Sirirak Aiewlab  
345912408037  นางสาวสุดารัตน์ บุญจุ้ย  Miss Sudarat Bunchui  
355912408038  นางสาวสุนิศา เพชรทอง  Miss Sunisa Phttong  
365912408039  นางสาวหนึ่งฤทัย โง้วประดิษฐ  Miss Nuengruethai Ngowpradit  
375912408040  นางสาวอทิตยา บุญอาจ  Miss Atitaya Boon-Ard  
385912408041  นางสาวอลิษา ภาษี  Miss Alisa Pasee  
395912408042  นางสาวอาราดา โมราเพ็ง  Miss Arada Morapeng  
405912408043  นายกฤษณ ด้วงฟู  Mr. Krishna Doungfu  
415912408044  นายกุลธร บุญเติม  Mr. Konthorn Boonterm  
425912408045  นายชาญวิทย์ แก้วกก  Mr.Chanwit Keawkok  
435912408046  นายณัฏฐกิตต์ วัฒนวานิชย์  Mr. Preerasak Wattanawanit  
445912408047  นายธิติสรรค์ ชูศรีโฉม  Mr. Titisun Shosrishom  
455912408048  นายนพกร อนุเวที  Mr. Nopakorn Anuwetee  
465912408049  นายนพดล ศรีทอง  Mr. Noppadol Seetong  
475912408050  นายปภาวิน อินทิรัก  Mr. Paphawin Intiruk  
485912408051  นายพงศธร พุทธจร  Mr. Phongsathon Puttajhon  
495912408052  นายวัทน์สิริ เป้วัด  Mr. Watsiri Pewat  
505912408053  นายสถาพร อ้นนารี  Mr. Sataporn Onnaree  
515912408054  นายสิทธิชัย มีบุตร  Mr. Sittichai Meebut  
525912408055  นายเสรี ศรีเทศ  Mr. Saree Srites