มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912408056  นางสาวกวินทรา นนทโคตร  Miss Kawintra Nonthakhot  
25912408057  นางสาวกัลยรัตน์ บ่อทอง  Miss Kanyrat Bothong  
35912408058  นางสาวกัลยรัตน์ สีเหลือง  Miss Ganyarat Siluang  
45912408059  นางสาวเกวลิน ภูมิดี  Miss Kawwalin Phoomdee  
55912408060  นางสาวขวัญฤดี ห้าวสาย  Miss Kwunruadee Hawsai  
65912408061  นางสาวจริยาณี จักรแก้ว  Miss Jariyanee Jackaew  
75912408062  นางสาวจิรัชยา วงษ์มนิตร  Miss Jiratchaya Wongmanit  
85912408063  นางสาวจิรัฏฐิพร ทองอินทร์  Miss Chirattiporn Thong-In  
95912408064  นางสาวญาดา เอื้องสุวรรณ์  Miss Yada Aueangsuwan  
105912408065  นางสาวตชานัน ผูกพันธ์  Miss Tachanan Phookphan  
115912408066  นางสาวเตือนตา วงษ์ภูมิ  Miss Tueanta Wongphum  
125912408067  นางสาวนทีกานต์ โพธิ์น้อย  Miss Nateekarn Phonoi  
135912408068  นางสาวนฤมล อ้นมั่น  Miss Narumon Onman  
145912408069  นางสาวนวพรรณ เนตรบุตร  Miss Nawaphan Netboot  
155912408070  นางสาวนัชชา สิงเกิด  Miss Natcha Singkoed  
165912408071  นางสาวน้ำทิพย์ เงินกลม  Miss Numtip Ngenklom  
175912408072  นางสาวปทุมพร เรืองมณี  Miss Patoomporn Rangmanee  
185912408073  นางสาวปริยากร สุมาสา  Miss Pariyakorn Sumasa  
195912408074  นางสาวปวีณา นาคมี  Miss Paweena Nakmee  
205912408075  นางสาวปาลิตา แก้วเข้ม  Miss Palita Kaewkam  
215912408076  นางสาวปิยพร ประสมทรัพย์  Miss Piyaporn Prasomsap  
225912408077  นางสาวปิยรัตน์ อินทร์เอี่ยม  Miss Piyarat Ainaiam  
235912408078  นางสาวพชรพร ทองสัมฤทธิ์  Miss Pacharapron Thongsumrit  
245912408079  นางสาวพรวิไล ธรรมดา  Miss Pornwirai Thammada  
255912408080  นางสาวพิไลลักษณ์ ชาญนาวา  Miss Philailuk Channawa  
265912408082  นางสาวไพลิน เตชะเต่ย  Miss Pailin Techatei  
275912408083  นางสาวภาณุสรณ์ โตสุข  Miss Panusorn Tosuk  
285912408084  นางสาวรัตติกาล ธูปพุทรา  Miss Rattikan Thupphutsa  
295912408085  นางสาวรัศมี แก้ววิจิตร  Miss Russamee Kaewwichit  
305912408086  นางสาวรุ่งทิพย์ ใสสอาด  Miss Roungthip Saisaard  
315912408087  นางสาววราภรณ์ สุรำไพ  Miss Waraporn Surumpai  
325912408088  นางสาววันวิสา อ่อนทรัพย์  Miss Wanwisa Onsup  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912408089  นางสาวศิริพรนภา เพชรประดับ  Miss Siriphonnapha Pachpradab  
345912408090  นางสาวภูพิชชญา พรมจำปา  Miss Phuphichaya Promjampar  
355912408091  นางสาวสินาภรณ์ ศรีสว่าง  Miss Sinaporn Srisawang  
365912408092  นางสาวสุขสวาท ทันมา  Miss Suksawad Tunma  
375912408093  นางสาวสุดารัตน์ สอนคำ  Miss Sudarut Sonkum  
385912408094  นางสาวสุพัตรา พูลด้วง  Miss Supattra Phunduang  
395912408095  นางสาวสุวิมล ชูหน้า  Miss Suwimon Choona  
405912408097  นางสาวอรจิรา หอมละออ  Miss Onjira Homlaor  
415912408099  นายกันธรากร ศรีข่าย  Mr. Kantharakorn Srikhai  
425912408100  นายณัฐพร แสนสิทธิ์  Mr. Nattaporn Sansit  
435912408101  นายทักษิณ จำปาศรี  Mr. Thaksin Champasri  
445912408102  นายธนาธิป อุ่นใจ  Mr. Tanathip Aunjai  
455912408105  นายปริญฤทธิ์ ภู่คำมี  Mr. Parinrit Phukhammee  
465912408106  นายพิชยุตย์ เขียวเขิน  Mr. Phichayut Keawkern  
475912408107  นายวรวิทย์ บัวลม  Mr. Worawit Bualom  
485912408108  นายสุรพงศ์ ดวงวิไล  Mr. Suraphong Daungwilai  
495912408109  นายอติชาติ ก๋าแก่น  Mr. Atichat Kakaen  
505912408110  นายอภิสิทธิ์ มิ่งอ่อน  Mr. Apisit Mingoon