มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912409002  นางสาวกาณต์มณี ส่งเมา  Miss Kanmanee Songmao  
25912409003  นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อย  Miss Katnipa Promnoi  
35912409004  นางสาวจุรีภรณ์ ฮุยเขียว  Miss Jureeeporn Huykhuaw  
45912409005  นางสาวฐิติมา คล่ำคง  Miss Thitima Klamkong  
55912409006  นางสาวณัฐตยา เทพบุรี  Miss Nattaya Thepburee  
65912409007  นางสาวดวงกมล แสงอ่วม  Miss Duangkamon Saengouam  
75912409008  นางสาวธนภรณ์ ศรีช้าง  Miss Tanaporn Srichang  
85912409009  นางสาวนัฐญาพร กลัดเจริญ  Miss Nattayaporn Klatjarern  
95912409010  นางสาวนิตยา แฝงจันดา  Miss Nittaya Fnangjanda  
105912409011  นางสาวนุชนารถ ศรีเดช  Miss Nuchanat Sridet  
115912409012  นางสาวเบญจพรรณ บุญพยอม  Miss Benchaphan Bunphayom  
125912409013  นางสาวปรางค์ทิพย์ ธิเสนา  Miss Prangthip Thisena  
135912409014  นางสาวปรางทิพย์ สุขจิตร  Miss Prangthip Sukjit  
145912409015  นางสาวปาณิสรา นาทิพย์  Miss Panitsara Nathip  
155912409016  นางสาวภัทรนันท์ สุขเครือเกิด  Miss Phattaranan Sukkuakerd  
165912409017  นางสาวภัทรวดี บุญศิริ  Miss Phattharawadee Boonsiri  
175912409018  นางสาวมานิตา อินทรเลิศ  Miss Manita Inthorarert  
185912409019  นางสาวรัชนีกรณ์ ปานบุญ  Miss Ratchanekon Panboon  
195912409020  นางสาววรรณิกา รอดทิม  Miss Wannika Rotthim  
205912409021  นางสาวสมพร แจ่มใส  Miss Somporn Jamsai  
215912409022  นางสาวสรัลชนา วงษพันธ์  Miss Saranchana Wongsapan  
225912409023  นางสาวสิริฐิติ คำเส็ง  Miss Sirithiti Khamseng  
235912409024  นางสาวสุธาสินี เขียวใจดี  Miss Sutasinee Khaewjaidee  
245912409025  นางสาวสุธิดา ต้นซุ้ย  Miss Suthida Tonsui  
255912409026  นางสาวสุนิสา มั่งคล้าย  Miss Sunisa Mangkhlai  
265912409027  นางสาวสุพัฒธา สนอ่อง  Miss Supatta Sonong  
275912409028  นางสาวอรวรรณ บัวเผื่อน  Miss Orawan Bouphuean  
285912409029  นางสาวอาภาภรณ์ สิงหะ  Miss Arpaporn Singha  
295912409030  นายกิตติภัฎ ศรีวงษา  Mr. Kittiphat Sriwongsa  
305912409031  นายโกมลเมฆ โกมินทร์  Mr. Komonmek Komin  
315912409032  นายณัฐวุฒิ ถนอมวงค์  Mr.Nattawut Tanomwong  
325912409033  นายนัฐพงศ์ ปรังกิจ  Mr. Natthapong Prangkit  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912409034  นายนิรุช บัวแก้ว  Mr. Niruch Buakaew  
345912409035  นายพชรภณ บัวขาว  Mr. Pacharapon Boukhaw  
355912409036  นายวนัส เกษรน้อย  Mr. Wanas Kesornnoi  
365912409037  นายศิวกร สอนดิษฐ์  Mr. Siwakon Sondit  
375912409039  นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาด  Mr. Saharat Aimsarad  
385912409040  นายอนวรรษ ดวงสูงเนิน  Mr. Anawat Duangsungnoen