มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912409041  นางสาวกมลชนก สีคำ  Miss Kamonchanok Seekam  
25912409042  นางสาวกรรณิการ์ สมพิมเสน  Miss Kanniga Sompimsen  
35912409043  นางสาวจิดาภา แก้วกลิ่น  Miss Jidapa Kaewklin  
45912409044  นางสาวจิราภา คุ้มภัย  Miss Jirapha Khumphai  
55912409045  นางสาวจุฑามาศ จันทร์เทศ  Miss Chutamart Chantas  
65912409046  นางสาวชลธิชา ตาสี  Miss Chonthicha Tasee  
75912409047  นางสาวญาณิกา จันทร์ชัยภูมิ  Miss Yanika Chanchaiyaphum  
85912409048  นางสาวณัฐกานต์ ชิดดี  Miss Nattakarn Chiddee  
95912409049  นางสาวทัดดาว ดวงใจ  Miss Thatdaw Duangjai  
105912409050  นางสาวธันยธรณ์ มณีวรรณ์  Miss Thanyathorn Maneewan  
115912409051  นางสาวนภัสสร ครุฑบัว  Miss Naphatsorn Krutbua  
125912409052  นางสาวนัชราวรรณ แสงสร้อย  Miss Natchrawan Sangsoi  
135912409053  นางสาวน้ำทิพย์ โคหา  Miss Namtip Khoha  
145912409054  นางสาวนิรชา ประโลม  Miss Niracha Pralom  
155912409055  นางสาวปริชาติ คล้ายแจ่ม  Miss Parichat Klayjam  
165912409056  นางสาวปรีณาพรรณ กฐินพัฒน์  Miss Preenaphan Kathinpat  
175912409057  นางสาวปวีณา ทิศวงศ์  Miss Paweena Thitwong  
185912409059  นางสาวพรทิพย์ ชุ่มกลัด  Miss Phontip Chumklat  
195912409060  นางสาวพรรณพร เชื้อวรสถิตย์  Miss Panpapon Chuaworasathit  
205912409061  นางสาวรังสิมา แย้มคำ  Miss Rungsima Yeamkham  
215912409062  นางสาววาสิตา วิไลเรือง  Miss Wasita Wilairuang  
225912409063  นางสาวศรสวรรค์ ฉิมคง  Miss Sonsawan Chimkong  
235912409064  นางสาวศิวัชญา ป้องเสา  Miss Siwatchaya Pongsao  
245912409065  นางสาวศิวาพร สะทองอยู่  Miss Siwaporn Sathongyu  
255912409067  นางสาวสิริจริณ อินทร์ยัง  Miss Siricharin Inyang  
265912409068  นางสาวสุจิตตรา เทศขำ  Miss Suchittra Tadkam  
275912409069  นางสาวสุดารัตน์ ขุนโต  Miss Sudarad Khunto  
285912409070  นางสาวสุภานันท์ นรพงษ์  Miss Suphanan Naraphong  
295912409071  นายภาคิน ไทยศรี  Mr. Pakin Thaisri  
305912409072  นายดิษ คล่องสำรวจ  Mr. Dit Kongsamroge  
315912409073  นายทวีศักดิ์ แสงโชติ  Mr. Thawesuk Sangchot  
325912409074  นายธนาวรรณ ดวงสุดา  Mr. Thanawan Dangsuda  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912409075  นายพงษกร ทิบลิน  Mr. Pongsakorn Tiplin  
345912409076  นายเมธาสิทธิ์ ทองแจ่ม  Mr. Metasit Thongjam  
355912409078  นายสุกฤษฎิ์ โหนดโหน่ง  Mr. Sukrit Nodenong  
365912409079  นายเสรี จันทรานุสรณ์  Mr. Seree Chantranusorn