มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614003  นางสาวคุณิตา ศิริพันธ์  Miss Kunita Siripan  
25912614004  นางสาวงามจิต รุ่งแจ้ง  Miss Ngamjit Rungjang  
35912614006  นางสาวชมพูนุช เย็นขัน  Miss Chompoonut Yenkhan  
45912614007  นางสาวชัชญาภา เมืองใหญ่  Miss Chatyapha Maungyai  
55912614009  นางสาวนิตยา วันทอง  Miss Nittaya Wanthong  
65912614010  นางสาวบุณยาภา บุญคง  Miss Boonyapa Boonkong  
75912614011  นางสาวประภาพร ศุภวาลย์  Miss Prapaporn Supawan  
85912614012  นางสาวปิยวรรณ ขุนทอง  Miss Piyawan Khunthong  
95912614013  นางสาวพิชาณี ป้อมสาหร่าย  Miss Pichanee Pomsaray  
105912614014  นางสาวภิรัชฌา ขำพันธ์  Miss Phiratcha Khampan  
115912614015  นางสาวรัตนา อินทวงศ์  Miss Rattana Intawong  
125912614016  นางสาวรุจิกร ดอนตุ้มไพร  Miss Rujikon Domtumphrai  
135912614018  นางสาววรรณนิสา เหลืองกระโทก  Miss Wannisa Lueangkatong  
145912614019  นางสาววิชุดา ฉิมเฟื่อง  Miss Wichuda Chimfueang  
155912614021  นางสาวศศิประภา ประสมศรี  Miss Sasiprapa Prasomsee  
165912614022  นางสาวสิริญญา รสคง  Miss Sirinya Roskong  
175912614023  นางสาวสุทธิกานต์ ก้อนทอง  Miss Suttikan Kontong  
185912614025  นางสาวสุภาพร สินจ้าง  Miss Supaporn Sinjang  
195912614026  นางสาวสุวตรี เกิดช่าง  Miss Suwatree Kerdchang  
205912614027  นางสาวเสาวภา จำเดิม  Miss Saowapa Jamdoem  
215912614029  นายกมลภพ จันทร์สี  Mr. Kamonpob Jansri  
225912614030  นายกิตติณัฏธ์ จันทร์ทวี  Mr. Kittinut Chantawee  
235912614031  นายคณัตถ์ แก้วทองคำ  Mr. Kanat Kaewthongkam  
245912614032  นายจักรี ด้วงบ้านยาง  Mr. Jakkree Doungbanyang  
255912614033  นายจิรัฏฐ์ ทวีชื่น  Mr. Chirat Thawechuen  
265912614034  นายชัยวัฒน์ ราชวัตร  Mr. Chaiwat Rachawat  
275912614035  นายณัฐดนัย เชื้อเทียม  Mr. Natdanai Chueathiam  
285912614036  นายตะวัน พิลึก  Mr. Tawan Philuck  
295912614037  นายธีรศักดิ์ เจือจาน  Mr. Treerasak Jearjarn  
305912614038  นายเธียรสิทธิ์ เนียมคนตรง  Mr. Tiarasit Niamkontrong  
315912614039  นายพนัชพร ยุรศักดิ์  Mr. Phanatchaphon Yurasak  
325912614041  นายเพ็ญเพชร บังอยู่  Mr. Phenphet Bangyu  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912614042  นายภาสวิชญ์ กันชู  Mr. Passawich Kunchu  
345912614043  นายวรพล คงมา  Mr. Worapon Kongma  
355912614044  นายวัชนพงศ์ ปงสนิท  Mr. Watchanaphong Pongsanit  
365912614047  นายสราวุฒิ วาสเอื้อวงศ์  Mr. Sarawut Wataueawong  
375912614048  นายสหภาพ เป็นสุข  Mr. Sahapab Pensuk  
385912614049  นายสุรเชษฐ์ คำมูล  Mr. Surachet Khammun  
395912614152  นายฐานุตร์ แสนพรม  Mr. Thanud Sanprom