มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614051  นางสาวกนกวรรณ เชื้ออ่ำ  Miss Kanokwan Cheuam  
25912614052  นางสาวกัญญารัตน์ มะวงค์ษา  Miss Kanyarat Mawongsa  
35912614053  นางสาวกาญจนา ขลังวิเชียร  Miss Kanchana Khlangwichian  
45912614054  นางสาวเกวลี สินแจ่ม  Miss Kevalee Sinjaem  
55912614055  นางสาวเกศสุดา เชยหำ  Miss Ketsuda Choeihum  
65912614057  นางสาวชนนิกานต์ ผลดี  Miss Chonnikan Pondee  
75912614058  นางสาวณัฎฐณิชา ยุปานัน  Miss Nattanicha Yupanan  
85912614059  นางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์พงษ์กิจ  Miss Natthanicha Somboonpongkit  
95912614060  นางสาวธัญญารัตน์ พาลารักษ์  Miss Thunyarat Phalarak  
105912614061  นางสาวนิศานาถ โตอุ่นเพ็ชร  Miss Nisanath Toaunphet  
115912614062  นางสาวพิมพ์วิภา พุ่มห่อ  Miss Pimwipa Pumhor  
125912614063  นางสาวพิรญาณ์ ศรีชัย  Miss Piraya Srichai  
135912614064  นางสาวมิ่งกมล หนองหิน  Miss Mingkamon Nonghin  
145912614065  นางสาววรางคณา มานะ  Miss Warangkhana Mana  
155912614066  นางสาววิภาพรรณ จาดเปรม  Miss Wipapan Jadpram  
165912614067  นางสาววิภาวี เพ็ญวิจิตร  Miss Wiphawee Phenwichit  
175912614068  นางสาวศศิธร ยิ้มแย้ม  Miss Sasithon Yimyaem  
185912614069  นางสาวศุภัชญา คำทุม  Miss Supatchaya Khamtum  
195912614070  นางสาวสิริพร ไกรทอง  Miss Siriporn Kraithong  
205912614071  นางสาวสุตากานต์ เบ็งทอง  Miss Sutakan Bengthong  
215912614072  นางสาวสุธิดา ขวัญคง  Miss Suthida Khwankhong  
225912614073  นางสาวสุภาวดี กุลจันทร์  Miss Suparwdee Koonchan  
235912614074  นางสาวอนัญญา สิงห์คา  Miss Ananya Singka  
245912614075  นางสาวอรณี แซ่กือ  Miss Oranee Saekue  
255912614076  นางสาวอารัญญา แก่นพรม  Miss Arunya Keanprom  
265912614077  นายเกียรติศักดิ์ แสงชัน  Mr. Kiattisak Sangchan  
275912614078  นายเกียรติศักดิ์ อู๋สูงเนิน  Mr. Kiattisak Aoosoongnoen  
285912614079  นายคุณาธร กิตต์ญาณ  Mr. Kunatorn Kittyan  
295912614080  นายจตุพล ปรีชพัฒนา  Mr. Jatupon Prichaphatthana  
305912614081  นายจักรพันธ์ เย็นแก้ว  Mr.Chakkaphan Yenkaeo  
315912614082  นายญาณวรุตม์ ศรีวิราช  Mr. Yannawarut Sriwirach  
325912614083  นายณรงค์ฤทธิ์ เกตุเรือง  Mr. Naronglit Gatruang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912614084  นายณัฐธพล เปล่งผิว  Mr. Nattapon Plngplew  
345912614085  นายณัฐพงศ์ พุ่มชื่น  Mr. Nuttapong Pomchuen  
355912614086  นายนนทพัทธ์ กฤษดาเดชากุล  Mr. Nontapat Gedsadadaycharkon  
365912614087  นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐ  Mr. Nattapong  
375912614088  นายปฏิภาณ สั้นคุ้ม  Mr. Patiparn Sankhum  
385912614089  นายพนธกร ทิพยโสภากุล  Mr. Ponthakorn Thippayasopakul  
395912614090  นายพลภัทร ถุงเงิน  Mr. Pollaphat Taung-Ngen  
405912614092  นายรวิพล พิทยาคมกุล  Mr. Ravipon Pittayakomkun  
415912614094  นายวิทยา เสริมแสง  Mr. Wittaya Sreamsang  
425912614095  นายวิรัช พุทธสา  Mr. Wirat Puhtthasa  
435912614096  นายศิลา เทียมเมฆ  Mr. Sila Tiemmek  
445912614097  นายสิรวิชญ์ นภาศิริปกรณ์  Mr. Sirawit Napasiripakorn  
455912614098  นายอรุณ สนเมืองปัก  Mr. Arun Sonmuangpak  
465912614099  นายอาทิตย์ ก้านลำภู  Mr. Arthit Kanlamphu  
475912614153  นางสาวจิตรกัญญา อินทร์ประเสริฐ  Miss Jitkanya Inprasert