มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912614040  นายพิษณุ ปราบพินาศ  Mr. Phitsanu Prapphitnat  
25912614101  นางสาวกนกวรรณ รอดมณี  Miss Kanokwan Rodmanee  
35912614102  นางสาวกิตติกร ทองโหม  Miss Kittikorn Tonghome  
45912614104  นางสาวฐิติกานต์ ทิพย์ชาญ  Miss Thitikan Thipchan  
55912614105  นางสาวณัชชา คำจริง  Miss Natcha Kumjing  
65912614106  นางสาวณัฐนรี แป้นน้อย  Miss Nutnaree Pannoi  
75912614107  นางสาวธนัญญา หอมสอาด  Miss Tahnanya Homsaat  
85912614108  นางสาวธิติวรดา ลาดำ  Miss Thitiworada Ladum  
95912614109  นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน  Miss Natthamon Pakdeengen  
105912614111  นางสาวพรรธิภา สมบูรณ์สุข  Miss Phanthipa Somboonsuk  
115912614112  นางสาวภาวินี ทองไพรวรรณ  Miss Pawinee Thongpriwan  
125912614113  นางสาวมธุรดา ใจผ่อง  Mr. Maturada Chaipong  
135912614114  นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์  Miss Mananya Munyong  
145912614115  นางสาวมินตรา เรือนทอง  Miss Mintra Ruanthong  
155912614116  นางสาวลลิตา สีมา  Miss Lalita Sema  
165912614117  นางสาววชรพร เรืองคำ  Miss Wacharapon Ruangkam  
175912614118  นางสาววิมพ์วิภา สักลอ  Miss Wimwipa Saklor  
185912614119  นางสาวศศิวิมล พุทธา  Miss Sasivimon Putta  
195912614120  นางสาวศิรินญา โกแสนตอ  Miss Sirinya Gosanto  
205912614121  นางสาวศิริรัตน์ ครุฑจันทร์  Miss Sirirat Khrutchan  
215912614123  นางสาวสุวรรณา แสงวิมล  Miss Suwanna Sangwimon  
225912614124  นางสาวเสาวนีย์ กุจแสง  Miss Saowani Gudsang  
235912614125  นางสาวโสรยา เกตุแพร  Miss Soraya Katphae  
245912614126  นางสาวอมิตตา บุญเพ็ง  Miss Amitta Boonpeng  
255912614127  นางสาวอิสรีย์ สัจจริตานันท์  Miss Supitchar Satjaritanun  
265912614128  นายกฤษฎา ผ่องทอง  Mr. Kitsadar Phongthong  
275912614130  นายคีรีรัฐ สุรรัตน์  Mr. Khirirat Surarat  
285912614131  นายจักรกริช สุขธาดาพงศ์  Mr. Chakkrit Sukthadaphong  
295912614133  นายเจษฎากร ศรีศิล  Mr. Jessadagorn Srisil  
305912614134  นายชนุเดช ตินะคัด  Mr. Chanudet Tinakut  
315912614135  นายชาคริต เพียราชโยธา  Mr. Chakrit Piarachyotha  
325912614137  นายไวทยากรานต์ บุตรนามดี  Mr.Waithayakran Butnamdee  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912614138  นายธนาวุฒิ เมฆี  Mr. Thanawut Me-Khy  
345912614139  นายนวพล บุญสกุล  Mr. Navaphol Boonsakul  
355912614140  นายนิติกร ศิริสวัสดิ์  Mr. Nitikorn Sirisawas  
365912614141  นายบุรินทร์ สอนเวียง  Mr. Burin Sornwiang  
375912614143  นายพงศกร เบาสูงเนิน  Mr. Phongsakon Baosungnoen  
385912614145  นายวรวุฒิ ชูเมือง  Mr. Worawut Chumueang  
395912614146  นายวีระพงศ์ ขำนาค  Mr. Veerapong Kamnak  
405912614147  นายศุภกร คงวิเศษ  Mr. Supakorn Kongwiset  
415912614148  นายสุรเชษฐ์ พิมพ์หอม  Mr. Surachet Phimhom  
425912614149  นายอธิวัฒน์ พรหมลัทธิ์  Mr. Atiwat Promlath  
435912614150  นายธนบูลย์ เอี่ยมละออ  Mr. Thanaboon Iamla-Or  
445912614151  นางสาวอลิษา สีสังข์  Miss Alisa Seesung