มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912617001  นางสาวกรรณิการ์ ช้างโคกสูง  Miss Kannika Chngkoksung  
25912617002  นางสาวชนกานต์ แย้มเพ็ชร  Miss Chanakan Yaemphet  
35912617005  นางสาวปรียาวรรณ ชวดชาวนา  Miss Preeyawan Chuadchawna  
45912617006  นางสาวพลอย คมปราด  Miss Ploy Khomprad  
55912617007  นางสาวภาวิณี แย้มมา  Miss Pawinee Yamma  
65912617008  นางสาวมุสิกนาม นุ่มนิ่ม  Miss Musikanam Numnim  
75912617010  นางสาววัฒนา เครือหงษ์  Miss Wadthana Khruehong  
85912617011  นางสาวศกลวรรณ ปานสมบัติ  Miss Sakonwan Pansombat  
95912617013  นายณฐกานต์ ชัยอินทร์  Mr. Natakan Chaiin  
105912617014  นายทศพล ม่วงผัน  Mr. Thotsaphon Muangphan  
115912617015  นายธนบัตร พันธ์ขะวงค์  Mr. Tanabat Phankawong  
125912617016  นายนฤเบศร ธูปหอม  Mr. Narubet Thoophom  
135912617017  นายนำชัย พัฒนาประพันธ์  Mr. Numchai Pathanaprapan  
145912617020  นายพิสิฐ คำฟู  Mr.Pisit Kumfu  
155912617021  นายภูวงค์ คงปันนา  Mr. Phuwong Khongpanna  
165912617022  นายรัฐภูมิ ดวงศรี  Mr. Ratthapoom Duangsree  
175912617023  นายวงศ์วริศ วรรณพรเลิศ  Mr. Wongwarit Wannapornlert  
185912617024  นายวีรภัทร จันตา  Mr. Weerapat Junta  
195912617025  นายศักดิ์ดา มีแสง  Mr. Sakda Meesaeng  
205912617027  นายอนุสรณ์ กันสุทธิ  Mr. Anusorn Kansutthi  
215912617029  นางสาววรรณนิสาลักษณ์ ฤทธิ์ประเสริฐ  Miss Wannisalak Ritprasert