มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน ก.3 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15915247015  นายธนพนธ์ สอนผึ้ง  Mr. Thanaphon Sonpheung  
25915247016  นายธนลภย์ กล้าสาริกิจ  Mr. Tanalop Klasarikij  
35915247031  นายสิทธิพงษ์ สันตะโภค  Mr. Sittipong Suntapok  
45915247032  นายสุริยา ปกป้อง  Mr. Suriya Pokpong  
55915247037  นายอินสวัสดิ์ เลี้ยงเชื้อ  Mr.Ainsawat Liangchaer