มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 20/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932419001  นางสาวกนิษฐา จับแก้ว  Miss Kanitta Jabkaew  
25932419002  นางกรกนก จันทร์อิน  Mrs.Kornkanok Chanin  
35932419003  นางสาวกรรณิการ์ เจดีย์  Miss Kannika Jadee  
45932419004  นางสาวกัญญาพัช ภัทรวิริย์นาคิน  Miss Kanyapuch Phattharavirinakin  
55932419005  นางสาวกาญจนา ดีเพ็ชร์  Miss Kanjana Deepech  
65932419011  นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพ  Mrs.Arjaree Phetrampai  
75932419012  นางสาวเนตนภา สุขสวาท  Miss Netnapha Suksahwat  
85932419013  นางสาวปทิตตา จิตตภาคพงษ์  Miss Patitta Jittapakpong  
95932419014  นางสาวปรียานุช มานิชย์  Miss Preeyanuch Manich  
105932419016  นางสาวภัทรพรรณ ผจญ  Miss Pattalapan Pajon  
115932419017  นางสาวภัทรานิตย์ อ่อนประสงค์  Miss Phattaranit Onprasong  
125932419018  นางสาวมนต์นภา บัวอินทร์  Miss Monnapa Buoin  
135932419019  นางสาวยลฤดี สันจรโคกสูง  Miss Yonruedee Sanjonkhoksung  
145932419020  นางสาวรังศิญาร์ จันทร์จับ  Miss Rangsiya Junjub  
155932419021  นางสาวลักษมี ทองจันทร์  Miss Luxsamee Thongjun  
165932419022  นางสาวศฌมร พุ่มขจร  Miss Sachamorn Pumkhajorn  
175932419023  นางสาวสิริยุคล ใจภักดี  Miss Siriyukol Jaipukdee  
185932419024  นางสาวสุณิสา วิจิตรปัญญา  Miss Sunisa Wijitpanya  
195932419025  นางสาวสุดธิดารัตน์ อินทร์เปาะ  Miss Suttidarat Inpoh  
205932419027  นางสาวสุพัชราวดี เขียนน้อย  Miss Supatcharawadee Khainnoi  
215932419028  นางสาวสุพัตรา นุ่มนิ่ม  Miss Supattra Numnim  
225932419029  นางสาวสุภาพร ชัยยา  Miss Supaporn Chaiya  
235932419030  นางสาวอรณี ทับทิม  Miss Oranee Thabthim  
245932419031  นางสาวอรุณพร ชื่นหัตไทย  Miss Alonphon Cheunhutthai  
255932419032  นายคมเพชร ดีสม  Mr. Komphet Deesom  
265932419033  นายคุณภัทร อั๊วะเลียง  Mr. Kunnapath Ualiang  
275932419034  นายจักรกฤษณ์ พงศ์ศรี  Mr. Jakkrid Pongsri  
285932419035  นายจิรศักดิ์ ไกรเกรียงศรี  Mr. Jirasak Kraikriangsri  
295932419036  นายณัฐนนท์ สุขหร่อง  Mr. Nuttanon Sukrong  
305932419037  นายดอนพนัส ระย้าแก้ว  Mr. Donphanat Rayakaew  
315932419038  นายวัชระ ใจบุญ  Mr. Watchara Jaiboon  
325932419039  นายวัลลภ กระนัยนาท  Mr. Wanlop Kranainart  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 20/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335932419040  สิบโทวุฒิศักดิ์ ดรละคร  Cpl. Wuttisak Donlakhon  
345932419041  นายสุวิจักขณ์ ชูประสิทธิ์  Mr. Suwichak Chooprasit  
355932419044  นายฉัตรมงคล กลับมา  Mr.Chatmongkhon Kapma  
365932419045  นางสาวศุภวรรณ คมขำหนัก  Miss Supawan Khomkamnak  
375932419046  นางสาวสุภารัตน์ ไชยมงคล  Miss Suparut Chaimongkol