มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 20/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932407001  นางสาวขัติยาภรณ์ เวียงสุวรรณ  Miss Khattiyaporn Wiangsuwan  
25932407003  นางสาวชนิดา อยู่นิ่ม  Miss Chanida Yoo-Nim  
35932407004  นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมมงคล  Miss Pattamawan Ieammongkonl  
45932407005  นางสาวเยาวลักษณ์ พานทอง  Miss Yaowalak Phanthong  
55932407006  นางสาวรัตนทอง อาศนสถิตย์  Miss Rattanathong Artsanasatid  
65932407012  สิบตรีณัฐวุฒิ รัตนเลิศไพศาล  Pfc. Natthawut Rattanaloedpaisan  
75932407013  นายธนวันต์ เพ็งสิน  Mr. Thanawan Pangsin  
85932407014  นายนคร โพธิ์นิล  Mr. Nakhon Pho-Nin  
95932407015  นายนเรศ หอมชื่น  Mr. Nares Homchern  
105932407016  นายพงศภัค เนียมน่วม  Mr. Phongsapak Niamnuam  
115932407017  สิบโทศรายุทธ โตพังเทียม  Cpl. Sarayut Tophangtiam  
125932407018  สิบโทศุภชัย ก้อนเพ็ชร์  Cpl. Suphachai Konpet  
135932407019  นายอนุวัฒน์ อุปนันท์  Mr. Anuwut Uppanun  
145932407020  นายอภิวรรธน์ ชุมสายญาติ  Mr. Aphiwat Chumsaiyat  
155932407021  นายอำนวย เคยเห็น  Mr. Amnuai Khoeihen  
165932407022  นายปัญญากร พรามนาค  Mr.Panyagorn Pramnrak  
175932407023  นายอมรเกียรติ มีประกอบ  Mr. Amonkeat Meepakob  
185932407024  นายกิตตินันท์ อ้นมี  Mr. Kittinan Onmee  
195932407025  นายเจษฎา ทองดี  Mr. Jedsada Thongdee  
205932407026  นางพิชญ์สินี ศรีบุญรอด  Mrs.Phitsinee Sribunrot