มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 20/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932418003  นางสาวกัญญารัตน์ นาถมทอง  Miss Kanyarat Natomthong  
25932418006  นางสาวขนิษฐา ทองดี  Miss Khanitha Tongdee  
35932418007  นางสาวเขมณัฏฐ์ คงศักดิ์สุวัฒนา  Miss Kemmanat Khongsaksuwatthana  
45932418010  นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช  Miss Chothip Mongkolthawat  
55932418012  นางสาวนฤพร ชาญตะปะ  Miss Nalueporn Charntapa  
65932418013  นางสาวนุชนารถ สุ่มพลัดพุ่ม  Miss Nutchanat Shumpladphum  
75932418015  นางสาวบุษยา สุขเนตร  Miss Bustaya Suknet  
85932418016  นางสาวประภาพรรณ ทองอินต๊ะ  Miss Prapapan Thonginta  
95932418020  นางสาวมณีนุช มีคำ  Miss Maneenuch Meekhum  
105932418021  นางสาวรัชนี ก้อนกลีบ  Miss Ruchanee Konkleeb  
115932418025  นางสาวศิริรัตน์ จันทรนคร  Miss Sirirat Chantharanakhon  
125932418027  นางสาวโศจิรัตน์ รัตนสกล  Miss Sojirat Rattanasakon  
135932418028  นางสาวสุชาดา บริรัตน์  Miss Suchada Borirat  
145932418030  นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม  Miss Surachada Dumnernchom  
155932418033  นายกวินทิพย์ นันทา  Mr. Kawinthip Nantha  
165932418034  นายชูชาติ เรืองเดช  Mr. Chochat Rargdart  
175932418035  นายเดชาวัต สุวรรณมาศ  Mr. Dechawat Suwannamad  
185932418036  นายพัชรดนัย แสนคำ  Mr. Patcharadanai Sankum  
195932418037  นายภมร บูรณพล  Mr. Pamorn Buranaphon  
205932418038  นางสาวอภิญญา พรมสา  Miss Apinya Promsa  
215932418040  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาทร พิมพิลา  Acting Sub Lt. Preeyatorn Pimpila  
225932418045  นายกฤษฎา หวังมีสุข  Mr. Kritsada Wangmeesuk