มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 20/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932412001  นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำ  Miss Kanokwan Srichum  
25932412002  นางสาวจีราวรรณ คงปาน  Miss Jeerawan Kongpan  
35932412003  นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำ  Miss Thikamporn Munum  
45932412005  นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญ  Miss Nirat Chueachamrun  
55932412006  นางสาวเบญจพร เอี่ยมกำแพง  Miss Benjaporn Iamkampang  
65932412009  นางสาวสงกรานต์ ศิริบุตร  Miss Songkrant Siribut  
75932412010  นางสาวสุธิพร คงรอด  Miss Suthiphon Khongrod  
85932412011  นางสาวสุวรรณา รอดเขียน  Miss Suwanna Rodkhean  
95932412013  สิบตำรวจตรีเกษมณัฐ นาคเหล็ก  Pol.L/C. Kasemnat Nakleg  
105932412015  สิบตำรวจตรีจารุพงษ์ ป้องแดง  Pol.L/C. Jarupong Pongdaeng  
115932412016  สิบตำรวจตรีจิตติภัทร เนียมม่วง  Pol.L/C. Jittiphat Niammuang  
125932412017  สิบเอกจิรวัฒน์ ชื่นอะลวย  Sgt. Jirawad Chean A Luy  
135932412018  สิบเอกจีรายุทธ เมืองมูล  Sgt. Jeerayuth Muangmoon  
145932412019  นายชญานนท์ เวฬุบรรณ  Mr. Chayanon Varuban  
155932412020  สิบตำรวจตรีชิราวุฒิ เพชรพล  Pol.L/C. Chiravoot Pachpon  
165932412021  สิบโทไชยวัฒน์ แพงขะ  Cpl. Chaiwat Pangkha  
175932412022  นายฐิติพงศ์ พูลเลิศ  Mr. Thitiphong Poonlert  
185932412024  นายธนกฤต เพ็ชรสุวรรณ  Mr. Thanakit Petchsuwan  
195932412025  สิบตรีธนบดี ธิมะสาร  Pfc. Tanabordee Thimasarn  
205932412026  สิบตำรวจตรีธนภูมิ พิฤทธิ์  Pol.L/C. Thanaphum Pirit  
215932412028  นายธีรศักดิ์ ศรีนวล  Mr. Teerasak Srinuan  
225932412029  นายนิติศาสตร์ บุญเรือง  Mr. Nitisart Boonruang  
235932412030  นายประดิษฐ์ สัมมาประสิทธิ์  Mr. Pradit Sammapprasit  
245932412033  นายเปรม ทองเมือง  Mr. Prem Thongmuang  
255932412035  นายพีระพัฒน์ ชังเภา  Mr. Peerapat Changphao  
265932412036  นายภคพล อิ่มกระจ่าง  Mr. Pakapon Aimkrajang  
275932412037  นายภาณุพงศ์ จังประเสริฐ  Mr. Panupong Jungprasert  
285932412038  นายมนัสชัย บุญทูล  Mr. Manaschai Buntool  
295932412039  นายรัฐธรรมนูญ ดอกไม้  Mr. Ratthathammanun Dokmai  
305932412040  นายวรธรรศ จาดเปรม  Mr. Woratat Jadprem  
315932412041  สิบตำรวจตรีวรากร เลิศสุวิมล  Pol.L/C. Warakorn Lertsuwimon  
325932412043  สิบตำรวจตรีวิทวัส พงษ์สิงห์  Pol.L/C. Wittawas Pongsing  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 20/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335932412044  สิบตำรวจตรีวีระวัฒน์ เชียงแสน  Pol.L/C. Wirawat Chiangsaen  
345932412046  นายสายฟ้า ม่วงคำ  Mr. Saifa Muangkham  
355932412047  นายอรรถบูรณ์ สุวรรณรัฐ  Mr. Auttaboon Suwannarat  
365932412048  สิบตรีอิสรา ปานกลีบ  Pfc. Issara Pankleeb  
375932412098  นางสาวสุพรรณี จิ่มจันทร์  Miss Supannee Chimchan  
385932412100  นางสาววชิราภรณ์ สุขแป้น  Miss Wachiraphon Sukpaen