มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 20/35 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932412049  นางสาวปรียพิมพ์ณรา ยอดเพ็ง  Miss Preyaphimnara Yodpheng  
25932412050  พันตำรวจโทหญิงพวงเพชร พ่วงแผน  Pol.Lt.Gen. Phaungphet Phaungpan  
35932412051  นางสาววิไลวรรณ จันจุน  Miss Wilaiwan Janjun  
45932412053  สิบตำรวจตรีกฤติพงศ์ ทองคำเปลว  Pol.L/C. Kittipong Thongkampleaw  
55932412054  สิบตำรวจตรีกฤษฎา ทองคำเปลว  Pol.L/C. Kitsada Thongkampleaw  
65932412056  สิบตำรวจตรีกิตติชัย ถิ่นศรี  Pol.L/C. Kittichai Thinsri  
75932412057  สิบตำรวจตรีจิรวัฒน์ ฝั้นเต็ม  Pol.L/C. Jirawat Fantem  
85932412059  นายชัยรัตน์ อินทร์สา  Mr. Chairat Insa  
95932412060  สิบตำรวจตรีชิตพล แม่งมา  Pol.L/C. Chittapon Mangma  
105932412061  สิบตำรวจตรีชุติศรณ์ ฝั้นบ้านไร่  Pol.L/C. Chutisorn Fanbanrai  
115932412062  สิบตำรวจตรีณัฐกุล วงษ์เจริญ  Pol.L/C. Nattakul Wongcharoen  
125932412063  นายดนุทัศน์ พรหมสนธิ์  Mr. Danuthat Promson  
135932412067  นายธวัชชัย รัตนโค้น  Mr. Tawatchai Rattanakhon  
145932412068  สิบตำรวจตรีธีรพงษ์ บุญเทียม  Pol.L/C. Theeraphong Boontiam  
155932412069  นายธีรวัฒน์ ทองบุญโท  Mr. Teerawat Thongboontho  
165932412070  สิบตำรวจตรีปพน คำบุญเรือง  Pol.L/C. Paphon Khambunrueang  
175932412072  สิบตำรวจตรีปรัชญา สีหะวงษ์  Pol.L/C. Pratchaya Seehawong  
185932412073  สิบตำรวจตรีปริญญา หล่อตระกูล  Pol.L/C. Parrinya Lortrakul  
195932412074  สิบโทปรินทร์ ปรึกษากร  Cpl. Parin Pruksakorn  
205932412076  สิบตำรวจตรีภัทรพล คำสวน  Pol.L/C. Pattarapon Kamsuan  
215932412077  สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมี  Pol.L/C. Phanuphan Kaimee  
225932412078  สิบตำรวจตรีภูมินทร์ สิงห์โต  Pol.L/C. Pumin Singto  
235932412079  สิบตำรวจตรีภูริวัชน์ พุ่มพวง  Pol.L/C. Puriwat Pumpuang  
245932412080  ร้อยตำรวจโทมนต์ชัย สืบสายอ่อน  Pol.Lt. Monchai Subsayon  
255932412081  นายวิศรุต บำรุงศรี  Mr. Wisarut Bumrungsri  
265932412082  สิบตำรวจตรีวุฒิชัย มั่นคง  Pol.L/C. Wutthichai Munkong  
275932412084  นายศราวุธ จันดาหาร  Mr. Sarawut Chandahan  
285932412085  สิบตำรวจตรีศิรภูมิ ยะสุกิม  Pol.L/C. Sirapoom Yhasukim  
295932412086  นายศุภกร แหลงจาย  Mr. Suphakorn Laengjai  
305932412087  สิบตำรวจตรีศุภกฤติ เกิดลาภ  Pol.L/C. Supakit Koedlarp  
315932412088  นายศุภฤกษ์ พัฒนะโชตไชยวงษา  Mr. Supalerk Pattanachotchaiyawongsa  
325932412089  นายสุพจน์ ดวงอุปะ  Mr. Supot Duangupa  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 20/35 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335932412091  สิบตำรวจตรีอธิวัฒน์ ดีแล้ว  Pol.L/C. Atiwat Deelaew  
345932412095  สิบตำรวจตรีอานนท์ อินทร์ชื่น  Pol.L/C. Arnon Inchuen  
355932412097  ร้อยตำรวจโทอุเทน จันคีรี  Pol.Lt. Uthan Jankeeree