มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล 20/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932411001  นางสาวนันทวัน มากร  Miss Nantawan Makon  
25932411003  นายพากฤต ภคภูติวัฒน์  Mr. Pakrit Bhakabhutiwat  
35932411006  นายวุฒิกร ศรีทอง  Mr. Wutthikorn Srithong  
45932411008  นายอรรถวิทย์ ฤทธิ์แก้ว  Mr. Attawit Ritkaew  
55932411010  สิบเอกณัฐวุฒิ ปัญญาฤทธิ์  Sgt. Nattawuth Punyarith  
65932411011  นายวัฒนะ โสมพัฒนะพงษ์  Mr. Wattana Sompattanapong