มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 20/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932606001  นางสาวชฎาพร แสนจุ้ย  Miss Chadaporn Sanjuy  
25932606002  นางสาวดาริญา อารจรา  Miss Dariya Ardjara  
35932606005  นางสาวนภาภรณ์ เมืองมูล  Miss Napaporn Muangmoon  
45932606006  นางสาวนภารัตน์ กิจสวัสดิ์  Miss Naparat Kidsawat  
55932606008  นางสาวมานิตา พริกนาค  Miss Manita Phiknak  
65932606009  นางสาวสิริมา สุขสว่าง  Miss Sirima Suksawang  
75932606010  นางสาวสุจิตตรา แดงบุ้ง  Miss Sujitra Daengbung  
85932606011  นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐ  Miss Suchada Bunprasoet  
95932606012  นางสาวสุพรรษา ชูยิ้ม  Miss Supansa Shooyim  
105932606013  นางสาวสุภาพรรณ กองวาทย์  Miss Supapan Kongwart  
115932606014  นางสาวสุภาภรณ์ บุญธรรม  Miss Supaporn Boontham  
125932606015  นางสาวสุวรรณา ดอนไพรอ่อน  Miss Suwanna Donpraion  
135932606016  นางสาวอมรา ปานทอง  Miss Amara Panthong  
145932606017  นายชวิศ ใยมี  Mr. Chawis Yaimee  
155932606019  นายนพดล เชื้อนิล  Mr. ืnoppadon Chunin  
165932606020  นายพีระพล หงษ์เจ็ด  Mr. Peerapon Hongjed  
175932606021  นายภควิชญ์ พานิชผล  Mr. Pakawicth Panithapol  
185932606022  นายรชต แพงพันธ์  Mr. Rachata Paengpun  
195932606023  นายศุภกร ทองสุข  Mr. Supakorn Thongsuk  
205932606024  นายศุภชัย สุขโชติ  Mr. Suphachai Sokchot  
215932606025  นางสาวเสาวลักษณ์ สิงโต  Miss Sawalak Singto  
225932606026  สิบตรีอนุสรณ์ ฟองคำตัน  Pfc. Anuson Fongkomtun  
235932606027  นางสาวสิริลักษณ์ ย่อมสุข  Miss Sirtlak Yomsuk