มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932602001  นางสาวกันย์สินี ผู้มีสัตย์  Miss Kansinee Phumeesat  
25932602002  นางสาวณัฐชยา แย้มปั้น  Miss Natchaya Yampan  
35932602003  นางสาวณัฐญา มีรอด  Miss Nattaya Meerod  
45932602004  นางสาวณิชชา ภิมลพรธนกุล  Miss Nitcha Phimonphonthanakun  
55932602005  นางสาวธารารัตน์ บุญวัตร  Miss Tararat Boonwat  
65932602006  นางสาวธิดารัตน์ เครือบุญ  Miss Tidarat Khueabun  
75932602007  นางสาวพิรุณรักษ์ กองนิล  Miss Piroonrak Kongnin  
85932602008  นางสาวฟ้าใส บัวบาน  Miss Fasai Buaban  
95932602009  นางสาวภานิชา ใจสะอาด  Miss Phanicha Jaisaard  
105932602011  นางสาวศศิกาญจน์ ไพศาลรัตนา  Miss Sasikarn Phaisarnrattana  
115932602012  นางสาวศิริพร ศิริศรีวรนันท์  Miss Siriporn Sirisriworanan  
125932602013  นางสาวสุพัตรา สุขใจดี  Miss Suphatta Sukchaidi  
135932602015  นางสาวอลิษา คำสม  Miss Alisa Khamsom  
145932602016  นายกฤติเดช แก้วศิริ  Mr. Korakot Keawsiri  
155932602017  นายจักราช กันนะราช  Mr. Chakkarat Kannarat  
165932602018  นายณัฐชัย รัตนชัยกานต์  Mr. Natthachai Rattanchaikan  
175932602019  นายณัฐพล พงษ์เหล็ง  Mr. Nattapon Phongleng  
185932602020  นายทนงศักดิ์ แก้วสอาด  Mr. Thanongsak Kaeosaart  
195932602021  นายธนภัทร อารีกุล  Mr. Tanapat Areekul  
205932602022  นายปรัตถกร กุลแก้ว  Mr. Parattakon Kulkaw  
215932602023  นายพฤฒิพันธุ์ จันตรี  Mr. Phruetthiphan Jantri  
225932602024  นายพัชรกร หวังรักษ์  Mr. Phatcharakorn Wangrak  
235932602027  นายศิรวัฒน์ จันทร์สี  Mr. Sirawat Jansri  
245932602029  นายอำนาจ พลโคตร  Mr. Amnat Phonkhod  
255932602052  นายธีรยุทธ สันองค์  Mr. Teerayut Sanong  
265932602064  นางสาวปานตะวัน จันทรมณี  Miss Pantawan Jantaramanee  
275932602067  นางสาวพรพิมล น้อยพันธ์  Miss Phonphimon Noiphanth