มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/42 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932602030  นางสาวกฤษณา สโรดม  Miss Kridsana Salodom  
25932602031  นางสาวกัญญาณัฐ ลานทอง  Miss Kanyanat Lanthong  
35932602032  นางสาวจรรยาภรณ์ โล่อุไร  Miss Janyaporn Lourai  
45932602033  นางสาวชฎาภา ชื่นชม  Miss Chadapa Chaenchom  
55932602034  นางสาวชนานา หมีเปลี่ยน  Miss Chanana Meeplian  
65932602036  นางสาวทักษพร แก้วทุ่ง  Miss Thaksaphon Kaewthung  
75932602038  นางสาวปวีณา มิ่งสมร  Miss Pawina Mingsamon  
85932602039  นางสาวลลิตา คงควร  Miss Lalita Khongkhuan  
95932602040  นางสาววราลักษณ์ บุณรังศรี  Miss Waraluk Boonarungsee  
105932602044  นางสาวสุวิมล ขำใจ  Miss Suwimon Kamjai  
115932602046  นายเงิน ทองรวย  Mr. Ngoen Thongruay  
125932602047  นายจิรพันธุ์ รื่นพงษ์  Mr. Jirapang Ruanpong  
135932602048  นายจิรายุส กองสุวรรณ  Mr. Jirayus Kongsuwan  
145932602049  จ่าอากาศเอกเจตนิพัทธ์ ใจคำ  Sgt. Jatnipat Jaikum  
155932602051  นายธนกร อ่อนเพชร  Mr. Thanakorn Onphet  
165932602053  จ่าอากาศโทพงศกร พรมฉิม  Cpl. Phongsakorn Promchim  
175932602054  นายภุชงค์ จันทร  Mr. Puchong Chanthon  
185932602055  นายวันชัย นาคเจือทอง  Mr. Wanchai Nakjuethong  
195932602056  นายสมเกียรติ พลาพล  Mr. Somkiat Parapol  
205932602057  นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงิน  Mr. Adisak Phongoen  
215932602060  นางสาววริศรา แก้วเขียว  Miss Waritsara Kaewkhiew  
225932602061  นางสาวภัตนรินทร์ เปียพัด  Miss Phatnarin Patpad  
235932602062  นายพีรพัฒน์ เที่ยงมาก  Mr. Peerapat thiangmak  
245932602063  นางสาวสุดารัตน์ แสนวันนา  Miss Sudarat Saenwanna  
255932602065  สิบโทกฤษฎา ประทับช้าง  Cpl. Kritsada Pratubchang  
265932602066  นางสาวบัวแก้ว วันทนเงา  Miss Buakaew Wantonngao  
275932602068  นางสาวอรพรรณ คลังเอี่ยม  Miss Ooraphan Khlangaiam