มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 20/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932612001  นางสาวกรกนก สุวรรณฤทธิ์  Miss Kronkanok Suwannarit  
25932612002  นางสาวกานต์ชลัช ขาวป้อม  Miss Kancharat Khawporm  
35932612003  นางสาวกานต์ธีรา นาคบุรี  Miss Kantheera Nakburee  
45932612004  นางสาวกุสุมา ภูงามดี  Miss Kusuma Phungamdee  
55932612005  นางสาวชญานิษฐ์ ยิ้มช้าง  Miss Chayanid Yimchang  
65932612006  นางสาวพัณณิตา พันธุตะ  Miss Phannita Phanthuta  
75932612007  นางสาวธาวิณี ศรีอัครตานนท์  Miss Tawinee Sriakkaratanon  
85932612008  นางสาวน้ำใส วิจิตรปัญญา  Miss Namsai Wijitpanya  
95932612009  นางสาวปวิมล ตระกูลพิทักษ์กิจ  Miss Pawimon Trakunphithakkit  
105932612010  นางสาวพรทิพย์ จินดาวงค์  Miss Phonthip Chindauaong  
115932612011  นางสาวพรพิมล ดาวเรือง  Miss Pornpimol Daoraung  
125932612012  นางสาวสุจิตรา เนียมแสง  Miss Suchitra Namesange  
135932612013  นางสาวสุนันทา นาคบุรี  Miss Sunantha Nakburi  
145932612014  นางสาวอมิตรา เกิดป้อม  Miss Amittra Koedpom  
155932612015  นางสาวอรพันธ์ ชัยมงคล  Miss Orrapan Chaimongkol  
165932612016  นางสาวอรอนงค์ ไพรพรึก  Miss Onanong Paipruck  
175932612017  นางสาวอัจฉรา ล้นเหลือ  Miss Atchara Lonlear  
185932612018  นางสาวเอมิกา แก้วสว่าง  Miss Ammika Kaewsawang  
195932612019  นายกฤษฏิ์คณิน ทิมเครือจีน  Mr. Kritkanin Timkrueajeen  
205932612020  จ่าอากาศโทก้องภพ ลัมวุฒิ  Cpl. Kongpob Lammawut  
215932612021  นายจักรกฤษณ์ กางพรม  Mr. Jakkrit Kangphrom  
225932612022  นายจักรภัทร กัณหา  Mr. Jakrpatr Kanha  
235932612023  จ่าอากาศโทณัชพล สีนิล  Cpl. Natchapol Srinill  
245932612024  จ่าอากาศโทไตรภพ โพธิ์วิจิตร  Cpl. Triphop Povijit  
255932612025  นายธนโชติ แก้วรากมุข  Mr. Thanachot Keawrakmuk  
265932612027  จ่าอากาศโทธีรพงษ์ พรมคง  Cpl. Teerapong Pomkong  
275932612028  สิบตรีนิรุตติ เนาวรัตน์  Pfc. Nirut Naowarat  
285932612029  นายพรรวินท์ คำวัฒนา  Mr. Pornrawint Kamwattana  
295932612030  นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด  Mr. Peerapat Thongbunrod  
305932612032  นายพีระชัย คงเกษม  Mr. Perachai Kongkasam  
315932612033  จ่าอากาศโทภัชรกฤษณ์ อินนะปุสะ  Cpl. Phatcharakrit Innapusa  
325932612034  นายมฆพัตร์ เต็งประเสริฐ  Mr. Makaphat Tangprasert  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 20/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335932612035  นายศุภเมธ รักวานิช  Mr. Suppamet Rakwanit  
345932612036  จ่าอากาศโทสุชัจจ์ จูมสูงเนิน  Cpl. Suchat Jumsungnern  
355932612037  นายสุรสิทธิ์ บุตรเพ็ชร  Mr. Surasit Bootpetch  
365932612038  สิบโทสุริยา ผลสุข  Cpl. Suriya Phonsul  
375932612039  นายหนึ่งณัฐ ยิ้มศรี  Mr. Neungnat Yimsri  
385932612040  นายอธิโชติ ศรีสมบูรณ์  Mr. Athichote Srisomboon  
395932612042  สิบเอกพยุง จุติ  Sgt. Payong Juti  
405932612044  นางสาวนวพร ยินดี  Miss Nawaporn Nawaporn  
415932612046  นางสาวปวีณา นุชอ่อน  Miss Paweena Nuch-On  
425932612048  นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล  Miss Suttahathai Kaewkumpon  
435932612049  นางสาวกัญจน์รัตน์ ปานทิพย์  Miss Kanjarat Phanthip