มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 20/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932404002  นางสาวกิ่งเพชร ทองคำ  Miss Kingphed Thongkham  
25932404003  นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น  Miss Kewarin Khongman  
35932404004  นางสาวชฎาภรณ์ ราชคมน์  Miss Chadaporn Rachkom  
45932404005  นางสาวณิชกานต์ กลางทัพ  Miss Nichakan Klangtap  
55932404006  นางสาวธมลวรรณ สงทอง  Miss Thamonwan Songthong  
65932404007  นางสาวปภาวี กลิ่นหอม  Miss Paphawi Klinhom  
75932404008  นางสาวเยาวนาฏ มณีรัตน์  Miss Yaowanat Maneerat  
85932404009  นางสาวอรวี ปุมสันเทียะ  Miss Orawee Pumsantia  
95932404010  นายกิตติพงศ์ ถิ่นวงษ์แย  Mr. Kittipong Thinwongyae  
105932404012  สิบตรีจิรายุ หอมแก่นจันทร์  Pfc. Jirayu Homkeanchan  
115932404016  นายชุติพงค์ แก้วสิทธิ์  Mr. Chutipong Kaewsit  
125932404017  จ่าอากาศโทเชิดพงศ์ ทิพย์พรม  Cpl. Cherdphong Thipprom  
135932404018  จ่าอากาศโทณรงค์ฤทธิ์ ปัญญาดี  Cpl. Narongrit Panyadee  
145932404020  นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์  Mr. Nattawut Bunjan  
155932404023  จ่าอากาศตรีภูมิประภัทร พละทรัพย์  LAC Poomprapat Palasap  
165932404024  นายรัฐกิจ วงษ์ซีวะสกุล  Mr. Ratthakit Wongzeewasakul  
175932404025  นายวราวุฒ อ่องเภา  Mr. Warawut Ongphao  
185932404026  นายวัฒนา ไฝเพชร  Mr. Wattana Faipech  
195932404027  สิบตรีสุรเชรษฐ์ แสงดารา  Pfc. Surachet Sangdara  
205932404028  สิบเอกอานนท์ พูลเรือง  Sgt. Arnon Phunrueng  
215932404029  สิบเอกอำนาจ อ้นอารี  Sgt. Amnat Oan-Aree  
225932404030  นายหาญชนะ วัฒนาปิยะวงศ์  Mr. Hanchana Watthanapiywong  
235932404031  นายมาฆสิทธ แสงเทียน  Mr.Makasit Saengthian  
245932404032  นายธนชิต แก้วแสง  Mr. Tanachit Gaewsang  
255932404033  นายชนาธิป คามณีวงศ์  Mr.Chanathip Khamaneewong  
265932404034  นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์  Miss Saowalak Ritsak  
275932404035  นางสาวอุไรพร กัลยา  Miss Uraiphon Kanlaya  
285932404036  นายนพดล แสงอรุณ  Mr. Noppadol Saengaroon