มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 20/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932405001  นางสาวกวิสรา สิงหเทพ  Miss Kawisara Singhatep  
25932405003  นางเกศิณี ทองแดง  -  
35932405004  นางสาวจิราพร ท้วมเพ็ง  Miss Jiraporn Thaumpeng  
45932405005  นางสาวฉัตรมณี ลายเสือ  Miss Chatmanee Laisuer  
55932405006  นางสาวณัฐกานต์ รัตนศรี  Miss Natakan Ratanasri  
65932405007  นางสาวณัฐริกา เรืองแพทย์  Miss Nattharika Rueangphat  
75932405008  นางสาวธมน บ้านมหิงษ์  Miss Thamon Banmahing  
85932405009  นางสาวนภัสสร พิลึก  Miss Napasson Piluek  
95932405011  นางสาวพิมพ์วิภา คำจริง  Miss Pimvipa Comjing  
105932405014  นางสาวอรทัย พระวงศ์  Miss Oorathai Phawong  
115932405015  นายกฤตนัย ภมรเดชากุล  Mr. Kittanai Pamondacakul  
125932405016  นายก้องพิสิษฐ์ พัฒนคิมหันต์  Mr. Kongpisit Pattanakimhun  
135932405017  จ่าอากาศโทชนน มาริจัย  Cpl. Chanon Marijai  
145932405018  สิบโทโชคชัย จันทร์โอ  Cpl. Chokchai Jan-O  
155932405019  นายฐาปนิก กุลประดิษฐ์  Mr. Thapanick Kunpandit  
165932405020  นายณัฐพงษ์ ขอบทอง  Mr. Natthapong Khobhong  
175932405021  จ่าอากาศตรีณัฐพงษ์ ใจปิน  LAC Nuttapong Jaipin  
185932405022  สิบโทณัฐพล ณ วิเชียร  Cpl. Nattapon N Wlchain  
195932405023  นายดนุพล พินิจ  Mr. Danupon Pinit  
205932405024  นายทรงพล บุญแจ้ง  Mr. Songpon Boonjang  
215932405025  นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข  Mr. Phongsak Boonsuk  
225932405027  จ่าอากาศตรีภัทรพงศ์ พิมพ์เสน  LAC Phattharaphong Phimsen  
235932405028  นายภาคภูมิ จอยวงษ์  Mr. Pakpoom Joywong  
245932405029  นายเมธัส สัยทัศน์  Mr. Maytat Saitat  
255932405030  นายรณชัย ลักขเมฆ  Mr. Ronnachai Lakhamak  
265932405031  สิบตรีรัฐภูมิ มีศิริ  Pfc. Rattapoom Meesiri  
275932405032  สิบเอกศักดิ์ชัย แสงงามซึ้ง  Sgt. Sakchai Sangngamzeung  
285932405033  สิบตรีศุภณัฐ ศุภวาร  Pfc. Supanut Supawan  
295932405034  นายสิทธิกร ทองครุธ  Mr. Sitthikul Thongkut  
305932405036  นายอภิวัฒน์ บุญสินธุ์ชัย  Mr. Apiwat Boonsinchai  
315932405038  สิบโทอัครชัย เอี่ยมอ่องกิจ  Cpl. Akarachai Iamaongkit  
325932405039  นายอาเชาว์ ชินพงศ์  Mr. Archao Chinpong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 20/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335932405040  นายอุกฤษฏ์ ศักดิ์ชัชวาล  Mr. Aukrit Sakchatchawan  
345932405041  สิบโทเอกกริช ภูมิประเทศ  Cpl. Ekkrit Phumiprathet  
355932405043  นายปวริศ พูคล้าย  Mr. Pawarit Poolklay  
365932405044  นายศุภชัย สุวรรณกิจ  Mr. Supachai Suwannakit  
375932405045  นายเขมทัต ตุลยะนันท์  Mr.Khemmathat Tulyanant  
385932405046  นางสาวทิฆัมพร หมื่นสุดตา  Miss Tikumporn Muansuda  
395932405047  นายปรียวิศว์ เตจะแสน  Mr. Preeyawit Preeyawit