มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 20/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932614001  นางสาวณัฐริกา เชตะวัน  Miss Nattarika Chatawan  
25932614002  นางสาวทัศไนย แสงสุวรรณ์  Miss Tassanai Seangsuwan  
35932614004  นางสาวนฤมล พิมพ์ศรี  Miss Naruemon Pimsri  
45932614005  นางสาวนารีรัตน์ จงปรีเปรม  Miss Nareerat Chongpripem  
55932614006  นางสาวธัญชนก มีไชยโย  Miss Thunchanok Meechaiyo  
65932614007  สิบตรีหญิงเพ็ญพิมล บรรณสาร  Pfc. Phenphimol Bannasan  
75932614008  นางสาวรุ่งทอง นอบเผือก  Miss Rungthong Nobpueak  
85932614009  นางสาววชิราภรณ์ แก้วจันทร์ฉาย  Miss Wachiraporn Kaewchanchay  
95932614010  นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว  Miss Sudarat Wongkeaw  
105932614011  นางสุพนา จินดามณี  Mrs. Supana Jindamanee  
115932614012  นางสาวสุพัชญ์ฌา กฤษณะกาฬ  Miss Suphatcha Krisanakan  
125932614014  นายกิตติพัฒน์ เชาวนะ  Mr. Kittipat Chaowana  
135932614015  นายชลธี ถิรชยันต์  Mr. Chonlathee Thirachayan  
145932614017  นายถิรธนัช ธนัญวรินทร  Mr. Thirathanat Thananwarinthon  
155932614018  นายธีรภัทร์ คงเกตุ  Mr. Teeraphat Konggat  
165932614019  นายรัชปริญญ์ พิทักษ์รัตนพงษ์  Mr. Rachaprin Phitakrattanapong  
175932614020  นายวชิรวิทย์ คงคิรินทร์  Mr. Wachirawit Kongkirin  
185932614022  สิบตรีวุฒิศักดิ์ นันตา  Pfc. Wuttisak Nanta  
195932614023  สิบโทภูมิมินทร์ ศรีแสน  Cpl. Phummin Srisean  
205932614024  นางสาวเสาวลักษณ์ นิ่งนงค์  Miss Saowalak Nimnong  
215932614025  นางสาวณัฐธยาน์ ดำสนิท  Miss Nattaya Damsanit