มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 20/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15935250002  นายกฤษฎา นิคำ  Mr. Krisada Nicam  
25935250005  นายจิรภัทธ วันแก้ว  Mr. Jiraphat Wankeaw  
35935250009  นายตะวัน จันทร์รักษ์  Mr. Tawan Janrak  
45935250011  นายธนวุฒิ ดีพรมมา  Mr. Thanawut Deephomma  
55935250015  นายประเสริฐทรง ปานเกิด  Mr. Prasoetsong Pankoed  
65935250017  นายพิทยา โกมาร  Mr. Phitthaya Komar  
75935250023  นายวิศรุธ ขันโสดา  Mr. Wisarut Kansoda  
85935250028  นายอนันต์ จันทร์พูล  Mr. Anan Janpool  
95935250037  นายเอกราช เคลือขอน  Mr. Aekrat Khueakhon