มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 20/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15935252004  นางสาวอัจฉรา ดีแล้ว  Miss Utchara Deelcm  
25935252006  นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา  Mr. Nattawat Jangthumma  
35935252009  นายเปรมวิช ขวัญอ่อน  Mr. Pemwit Khwanoon