มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012407001  นางสาวกิตติมา กลิ่นสุคนธ์  Miss Kittima Klinsukon  
26012407002  นางสาวจริยา สีธรรมา  Miss Chariya Sithamma  
36012407003  นางสาวจินดาภา ยังเจริญ  Miss Jindapa Yangcharoen  
46012407004  นางสาวจิรานันท์ ฤกษ์อุดม  Miss Jiranun Loekudom  
56012407005  นางสาวชฎาพร นุสนธิ์  Miss Chadaporn Nuson  
66012407006  นางสาวธัญญลักษณ์ ผูกพรม  Miss Thanyalak Phukphom  
76012407007  นางสาวปัทมา คุณพินิจนันท์  Miss Pattama Khunphinitnan  
86012407009  นางสาวพัชราภา เอ้ยเจริญ  Miss Phatcharapha Aoeicharoen  
96012407010  นางสาวพัชรินธร มากคิด  Miss Phatcharinthon Makkhid  
106012407011  นางสาวพิมลรัตน์ สุวรรณศรี  Miss Phimonrat Suwannasri  
116012407013  นางสาวศรินทิพย์ บุญเกิด  Miss Sarinthip Boonkerd  
126012407014  นางสาวศศิธร สุขสังโยค  Miss Sasitorn Suksangyok  
136012407016  นางสาวสาวิตรี ผิวขาว  Miss Sawitree Piwkhao  
146012407017  นางสาวสิรินันท์ สุวรรณวงษ์  Miss Sirinan Suwanawong  
156012407018  นางสาวสุกัญญา ทับอิน  Miss Sukanya Thapin  
166012407019  นางสาวสุจารี โพธิ์ศรี  Miss Sujaree Phosri  
176012407020  นางสาวแสงเดือน เอี่ยมหุ่น  Miss Sangdean Aiemhun  
186012407022  นางสาวอารัญญา อ่ำรัก  Miss Aranya Amrak  
196012407024  นายกฤษดาพันธ์ ศิริโก่งธนู  Mr.Kidsadapan Sirigongthanu  
206012407025  นายชัยณรงค์ ปริวงษ์  Mr.Chainarong Pariwong  
216012407026  นายณัฐการ สุดตานา  Mr.Nattakan Suttana  
226012407027  นายธนภัทร วงษ์อาษา  Mr.Thanaphat Wongarsa  
236012407028  นายธนวัฒน์ คำจำปา  Mr.Thanawat Khamchampa  
246012407029  นายปฏิพล อะทะไชย  Mr.Patipon Atachai  
256012407030  นายปราชญ์ชนินทร์ อินทร์ขุนทศ  Mr.Pratchanin Inkhuntod  
266012407031  นายปาณัสม์ เป้าขาว  Mr.Panat Paokhao  
276012407033  นายพงศกร กันสาด  Mr.Pongsakorn Gansad  
286012407034  นายพงศกร เบญจมรังสรรค์  Mr.Phongsakorn Benjamarungsan  
296012407036  นายภาณุพงศ์ ชาวใต้  Mr.Phanaphong Chaotai  
306012407039  นายสหรัฐ ลอสิงห์  Mr.Saharat Losing  
316012407040  นายอิทธิพล บุตสี  Mr.Aitthiphol Bootsee  
326012407073  นายปิยะณัฐ ปู่ซึ้ง  Mr.Piyanat Pusueng  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012407089  นางสาวเปรมฤดี เพ็งโอ  Miss Premrudee Phengao