มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412081  นางสาวกัญญารัตน์ ยอกร  Miss Kanyarat Yokon  
26012412082  นางสาวจิราภา แก้วนิ่ม  Miss Jirapa Kaewnim  
36012412085  นางสาวธิติมา ร้อยทา  Miss Titima Royta  
46012412087  นางสาวนิภาพร กุยุคำ  Miss Nipaporn Kuyukham  
56012412088  นางสาวนิรชา พุกกลิ่น  Miss Niracha Phukklin  
66012412090  นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ที  Miss Phetcharat Pantee  
76012412091  นางสาวมณฑา ชินนะมา  Miss Montha Chinnama  
86012412094  นางสาววันวิสาข์ คนใหญ่  Miss Wanwisa Konyai  
96012412095  นางสาววิจิตรา แก้วฤทธิ์  Miss Wichitra Kaewrit  
106012412096  นางสาววิไลวรรณ สุวรรณรัตน์  Miss Wilaiwan Suwannarat  
116012412097  นางสาวศันศนีย์ เทียนอยู่  Miss Sansane Thianoiu  
126012412098  นางสาวศิรินาถ โคนพันธ์  Miss Sirinath Khonphan  
136012412100  นางสาวสิริภรณ์ เอกสุภาพันธ์  Miss Siriporn Eaksuphaphan  
146012412101  นางสาวสิริวิมล พลเดช  Miss Siriwimon Pondech  
156012412102  นางสาวหทัยรัตน์ โกษาจันทร์  Miss Hatairat Kosajan  
166012412104  นางสาวอุทุมพร คำวิเศษ  Miss Uthumporn Khamwiset  
176012412105  นายก้องสกุล วุฒิยากร  Mr.Kongsakun Wudtiyakon  
186012412107  นายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง  Mr.Natthawut Rungruaeng  
196012412110  นายปฏิภาณ เฉยเมล์  Mr.Patiphan Choeime  
206012412111  นายพงศกร ขำขม  Mr.Phongsakon Khamkhom  
216012412113  นายศรัณย์ จิตรสินี  Mr.Sarun Jitsinee  
226012412114  นายศรัณย์ ด้วงฉิม  Mr. Salan Duangchim  
236012412115  นายสุนทร ปิ่นทอง  Mr.Suntorn Pinthong