มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012239026  นางสาวกัญญารัตน์ หงอกสีทา  Miss Kanyarat Ngokseetha  
26012239027  นางสาวกาญจนา หละวัน  Miss Kanchana Lawan  
36012239028  นางสาวชลธิชา สาเหลา  Miss Chonthicha Salao  
46012239029  นางสาวชัญญา คงแสง  Miss Chanya Khongsaeng  
56012239030  นางสาวชุติกาญจน์ ศรีดี  Miss Chutikan Sridi  
66012239031  นางสาวทิพยา ยองแตน  Miss Thipphaya Yongtaen  
76012239032  นางสาวทิพวรรณ พรมแว่น  Miss Thipphawan Phomwaen  
86012239033  นางสาวนฤมล ทรัพย์เอี่ยม  Miss Naruemon Supiam  
96012239034  นางสาวภัทรานิษฐ์ สิงหฬ  Miss Phattranit Singhon  
106012239035  นางสาวนันทรัตน์ สิงห์วี  Miss Nantarat Singwee  
116012239036  นางสาวพรนภา จันแย้ม  Miss Pronnapa Chanyam  
126012239037  นางสาววิไลพร สมทิม  Miss Wilaiporn Somtim  
136012239038  นางสาวสิราวรรณ อยู่เย็น  Miss Sirawan Yooyen  
146012239039  นายกิตติโชติ ด้านเนาลา  Mr.Kittichot Dannaola  
156012239040  นายกิตติธัช อุตบัววงศ์  Mr.Kittithuch Autburwong  
166012239041  นายจักราช กันนะราช  Mr.Chakkarat Kannarat  
176012239042  นายพัฒนา กรานต์พรมมา  Mr.Phatthana Kanphomma  
186012239043  นายมนตรี สร้อยทอง  Mr.Montri Soithong  
196012239044  นายฤทธิพร ศรีใจ  Mr.Ritthiphorn Srijai  
206012239045  นายวีระพล กัลยาประสิทธิ์  Mr.Weerapon Kanyaprasit  
216012239046  นายศรายุทธ แสงรัตน์  Mr.Sarayut Saengrat  
226012239047  นายอนุชิต พุ่มโพธิ์ทอง  Mr.Anuchit Phumphothong  
236012239048  นายอภิวิชญ์ ชูทอง  Mr.Apiwit Chuthong  
246012239049  นางสาวอัฐภิญญา บัวชุม  Miss Attapinya Buachum