มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012426001  นางสาวกนกวรรณ พันทัพ  Miss Kanokwan Pantap  
26012426002  นางสาวกมลลักษณ์ ลอสวัสดิ์  Miss Kamonluk Lowsawut  
36012426003  นางสาวกมลวรรณ ทับทิมทอง  Miss Khamonwan Thabthimthong  
46012426004  นางสาวจันทิมา ต่วนเอี่ยม  Miss ่jantima Tuanioam  
56012426005  นางสาวจิณณพัด ธูปเทียน  Miss Jinnapat Tooptian  
66012426006  นางสาวจุฑามาศ เลื่อนฟ้า  Miss Chuthamat Lueanfa  
76012426007  นางสาวชนาพร พิศมัย  Miss Chanapon Phitsamai  
86012426008  นางสาวชุติภา เอี่ยมปาน  Miss Chutipa Aimpan  
96012426009  นางสาวชุติมา นิ่มมั่ง  Miss Chutima Nimmung  
106012426010  นางสาวณิชกานต์ สืบสุยะ  Miss Nichakan Seubsuya  
116012426011  นางสาวดวงตา ประมวล  Miss Duangta Pramual  
126012426012  นางสาวธัญสิริ ศรีโสภา  Miss Thansiri Srisopha  
136012426013  นางสาวธัญสุดา เพ็ญศรี  Miss Tansuda Pensri  
146012426014  นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร  Miss Thidarat Janphit  
156012426015  นางสาวนริศรา รณที  Miss Narissara Rontee  
166012426016  นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำ  Miss Nipapron Saardum  
176012426017  นางสาวบุศรินทร์ ทะลา  Miss Butsarin Tala  
186012426018  นางสาวพัชรพร น้อยธนะ  Miss Patcharaporn Noitana  
196012426019  นางสาวพัสกร เอี่ยมรักษา  Miss Passkorn Aemraksa  
206012426020  นางสาวเพชรนภา ปิ่นทอง  Miss Phetnapha Pinthong  
216012426021  นางสาวมัณฑนา ทองดี  Miss Manthana Thongdi  
226012426022  นางสาวเมตตา นันทะพา  Miss Metta Nanthapha  
236012426023  นางสาวรัชนู นาคไทย  Miss Ratchanu Nakthai  
246012426024  นางสาวรัตน์ฏณากร อินรอด  Miss Rattanakon Inrod  
256012426026  นางสาววรรณิศา ปัญญาคำ  Miss Wannisa Panyakham  
266012426027  นางสาววิภาวี จันทร์ลือชา  Miss Wipawee Chanluecha  
276012426028  นางสาววิภาวี สิงห์รักษ์  Miss Wiphawee Singrak  
286012426029  นางสาวศรุตา ทองอยู่  Miss Saruta Thongyoo  
296012426030  นางสาวศิริลักษณ์ ผลเพิ่ม  Miss Sirilak Phonphoem  
306012426031  นางสาวสวรส เศรษฐสุข  Miss Savaroes Saetthasuk  
316012426032  นางสาวสุพรรณวดี วะลา  Miss Suphanwadee Wala  
326012426033  นางสาวสุวนัทรกมล กล่ำป่วน  Miss Suwanattharakamon Klampuan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012426034  นางสาวอังคณา วุฒิ  Miss Oangkhana Wutthi  
346012426035  นางสาวอัฐภิญญา ทิพวัน  Miss Attapinya Thippawan  
356012426036  นายกริชฎา รอดอยู่  Mr.Kithchada Rodyou  
366012426037  นายชยธร เมืองชาวสวน  Mr.Chayatorn Muangchaowsuan  
376012426038  นายณัฐวุฒิ แย้มชูติ  Mr.Nattawud Yamchuti  
386012426039  นายธนิตพงษ์ เเก้วชูเชิด  Mr.Thanitphong Kaeochuchoed  
396012426040  นายธีรพัฒน์ ยังเอี่ยม  Mr.Teerapat Yungaiem  
406012426041  นายธีระพงษ์ ดีเอี่ยม  Mr.Teeraphong Deeiam  
416012426043  นายนพนัฐ คำสุวรรณ  Mr.Nopphanat Khamsuwan  
426012426044  นายนิติ กลิ่นเกตุ  Mr.Niti Klinkat  
436012426045  นายปฏิภาณ ศรีทอง  Mr.Patiphan Srithong  
446012426047  นายปราโมทย์ ลีสินลา  Mr.Pramot Leesinla  
456012426048  นายพงศ์ศุลี ทองไพบูลย์  Mr.Pongsulee Thongphaiboon  
466012426049  นายพีรวิชญ์ เมฆเสือ  Mr.Pearawit Maksua  
476012426050  นายวานิช บัวเขียว  Mr.Wanih Buakhiao  
486012426051  นายสิรภัทร ธงสันเทียะ  Mr.Siraphat Thongsanthai  
496012426052  นายสุภนัย สุขเมือง  Mr.Supanai Sukmuang  
506012426053  นายเสกสรร น้อยนวล  Mr.Seksan Noinual  
516012426054  นายโสภณ จ้อยโหมด  Mr.Sophon Joymod  
526012426055  นายอนุเชษฐ์ ไกรกิจราษฏร์  Mr.Anuchet Kaikitrat  
536012426056  นายอภิศิษฐ์ สำราญ  Mr.Apisit Samran