มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน ก.3 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16015247001  นางสาวชุรีพร บุญโสภา  Miss Chuleeporn Bunsopha  
26015247002  นางสาวธนันญา สีคำ  Miss Thananya Sikham  
36015247003  นางสาวนภัสสร เสือคง  Miss Naphatsorn Searkong  
46015247004  นางสาวนันท์สินี มุ่นเชย  Miss Nansinee Munchoei  
56015247005  นางสาวปาณิศา รอยแดง  Miss Panisa Roydang  
66015247006  นางสาวพันมัย ฤทธิ์อยู่  Miss Phanmai Rityu  
76015247007  นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองหงำ  Miss Rachadaporn Thogngam  
86015247008  นางสาววรัญญา สมบุญ  Miss Waranya Somboon  
96015247009  นางสาวสุดฤทัย วังตุ้น  Miss Sutruethai Wangtun  
106015247010  นางสาวอภัสรา หงษ์อนนท์  Miss Apatsra Honganon  
116015247011  นายกฤษณพล สุขเสนา  Mr.Kritsanapol Suksena  
126015247012  นายกวิน สอนคม  Mr.Kawin Sonkom  
136015247013  นายทักษ์ดนัย นะริน  Mr. Takdanai Narin  
146015247014  นายธเนศวร ช่วยบุญ  Mr.Thanesuan Chuaybun  
156015247015  นายธัญญรัตน์ ทองบุรี  Mr.Thanyarat Thongburee  
166015247016  นายปิยณัฐ บุญสาร  Mr. Piyanat Boonsan  
176015247017  นายพลาธิป สุขคำ  Mr.Phalatip Sukkum  
186015247018  นายพิฆเนศ พรมเทียน  Mr. Pikanet Promthene  
196015247020  นายภัทรพงศ์ คล้ายสุวรรณ  Mr.Pattarapong Klaysuwan  
206015247021  นายภานุกร เจ็กอยู่  Mr.Panukorn Jekyu  
216015247022  นายวิชชากร ศีราวงค์  Mr.Wichakorn Serawong  
226015247023  นายวิเชษฐ์ แก้วคำแสน  Mr. Wichet Kaewkhamsane  
236015247024  นายศักดิ์สิทธิ์ ศศิธร  Mr.Saksit Sasitorn  
246015247026  นายสุริยา เก่าบ้านใหม่  Mr. Suriya Kaobanmai  
256015247027  นายเสฏฐวุฒิ ดอนไพรเมือง  Mr. Setthawut Donprimuang  
266015247028  นายอัจสนีค์ มูลแสง  Mr.Autsanee Moonsang