มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16015248051  นายสมนึก สังข์ทอง  Mr.Somnuek Sangthong  
26015248058  นายกันตวิชญ์ ชมกุล  Mr.Gantawit Chomgon  
36015248059  นายณัฐพงศ์ ป้องวัน  Mr.Nattapong Pongwan