มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16015249001  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรประภา เพ็ชรอำไพ  Acting Sub Lt. Siraprapa Pechaumpai  
26015249002  นายกิตติยุต อินทนนท์  Mr.Kittiyut Inthanon  
36015249003  นายจักรกฤษณ์ คุ้มคูณ  Mr.Chakkrit Khumkhun  
46015249004  นายจิรภัทร เอกปัจชา  Mr.Chiraphat Aekpatcha  
56015249007  นายชุติพงศ์ วิสิฐศรีพาณิชย์  Mr.Chutipong Wisitsriparnith  
66015249008  นายฐาปนิต ขวัญคุ้ม  Mr.Tapanit Khwankhum  
76015249010  นายณัฐพงศ์ ตุงคะศิริ  Mr.Nattapong Tungkasiri  
86015249013  นายธนศักดิ์ ปราศรัย  Mr.Tanasak Prasal  
96015249014  นายนทีธร ม่วงเอี่ยม  Mr.Nathithon Maung-Aiam  
106015249015  นายนพดล ตลับเงิน  Mr.Nopphadon Talapngoen  
116015249018  นายพายุ ครบุรี  Mr.Phayu Khonburi  
126015249019  นายพิษณุ ชาวพิจิตร  Mr.Pissanu Chaophichit  
136015249023  นายรชานนท์ เพ็งกระโทก  Mr.Rachanon Phengkrathok  
146015249024  นายรติกร เหล็กงาม  Mr.Ratikon Lekngam  
156015249026  นายสมรักษ์ ถ่ายถอน  Mr.Somrak Thaithon  
166015249028  นายสิทธิชัย จำนงภักดิ์  Mr.Sitthichai Jamnongpak  
176015249030  นายสุรโชค แก้วเกิด  Mr.Surachok Kaewkoet  
186015249032  นายอมรพันธ์ วนาพันธพรกุล  Mr.Amornphan Wanaphanthapornkul