มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16015249017  นายพัฒนพงษ์ เพชรโต  Mr.Phatthanaphong Phetto  
26015249034  นายกิตติธัช แสงคำ  Mr.Kittithat Saengkham  
36015249035  นายกิตติภูมิ มั่งเงิน  Mr.Kittiphum Mangngoen  
46015249037  นายจรัญ ขันน้อย  Mr.Jaran Khannoi  
56015249038  นายชิษณุพงศ์ อยู่พุ่ม  Mr.Chitsanupong Yupum  
66015249040  นายณัฐชนน รอดมา  Mr.Natchanon Rodma  
76015249041  นายณัฐภัทร สุขเจริญ  Mr.Nattapat Sukcharoen  
86015249042  นายณัฐวุฒิ ฝังใจ  Mr.Nattawut Fangjai  
96015249044  นายทรงวุฒิ ปิ่นเพชร  Mr.Songwut Phinpech  
106015249046  นายนิติศักดิ์ ช้างงาม  Mr.Nitisak Changngam  
116015249047  นายบัญญวัต เสระสาตร์  Mr.Banyawat Serasart  
126015249050  ว่าที่ร้อยตรีปิยะณัฐ ขุนทอง  Acting Sub Lt. Piyanut Kunthong  
136015249051  นายพงศธร กุมพล  Mr.Phongsathon Kumphon  
146015249053  นายพีระพล อิ่มดี  Mr.Phiraphon Aimdi  
156015249055  นายวสันต์ บัวคำ  Mr.Wasan Buakham  
166015249056  นายวัยวัฒน์ พันอินทร์  Mr.Waiyawat Panin  
176015249058  นายศุภวิชญ์ ดีสม  Mr.Suphawit Deesom  
186015249059  นายสายชล เทพลำลึก  Mr.Chaychol Teplamluek  
196015249060  นายอดิศักดิ์ เจนจบ  Mr.Adisak Janjob  
206015249062  นายอภิสิทธิ์ ป้อมบ้านมุง  Mr.Aphisit Pombanmung