มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 21/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032418001  นางสาวจิรายุ จันทะบุตร  Miss Jirayu Juntabutr  
26032418002  นางสาวชนธีร์ โชติมนต์  Miss Chonnatee Chootmon  
36032418003  นางสาวณัฏฐนันท์ ประเสริฐกุล  Miss Nuttanun Prasertkul  
46032418004  นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์  Miss Thassanee Pengyawong  
56032418005  นางสาวนงลักษณ์ อยู่รัตน์  Miss Nonglak Yourat  
66032418006  นางสาวนัทวรรณ บุริโท  Miss Natthawan Burito  
76032418007  นางสาวน้ำฝน แยงสา  Miss Namfon Yaengsa  
86032418008  นางสาวปวีณา ทองแฉล้ม  Miss Paweena Thongchalaem  
96032418009  ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจี อินทรักษา  Acting Sub Lt.Phajee Intaragsa  
106032418010  นางสาวพเยาว์ สุขเกษม  Miss Payao Sukkasem  
116032418011  นางสาวพรพิมล คำแสนเดช  Miss Pornpimon Kumsandad  
126032418012  นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน  Miss Ponpimon Aeimon  
136032418013  นางสาวพรรณธนัน มั่นพรม  Miss Phanthanan Munprom  
146032418014  ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ บุญเทียม  Acting Sub Lt.Maneerat Boontaim  
156032418015  นางสาววันดี ผลธรรม  Miss Wandee Phontham  
166032418016  นางวิไลพร สิงห์คราม  Mrs.Wilaiporn Singkram  
176032418017  นางสาวสุดารัตน์ นพคุณ  Miss Sudarat Noppakoon  
186032418018  นางสาวสุมาลี สุริยะมาศ  Miss Sumalee Suriyamat  
196032418019  นางสาวอทิตยา สุวรรณเลิศ  Miss Atitaya Suwannalerd  
206032418020  นายวันลือ ประสม  Mr.Wanlue Prasom  
216032418021  นายวีรภัทร โชติรัตน์  Mr.Weerapat Chotirat  
226032418022  นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุข  Mr.Aphisit Phuengsook  
236032418023  นางสาวกัลยา ด้วงโป้  Miss Kalaya Duangpo